An ninh - Quốc phòng

          Thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Nông dân và Công an, các cấp Hội Nông dân và ngành Công an trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

1

         

          Trong giai đoạn 2017-2021, các cấp Hội Nông dân và Công an đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đã cụ thể hóa nội dung công tác phối hợp theo tình hình thực tế của địa phương, tuyên truyền, giáo dục cho hội viên nông dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, kết quả đã tổ chức được 3.618 buổi tuyên truyền cho 280.510 lượt hội viên nông dân; phổ biến về pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn luật hơn 700 buổi cho trên 70.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua tài liệu thông tin công tác Hội, biên tập và xuất bản 15 số Thông tin công tác Hội với số lượng 31.665 cuốn, “Sổ tay công tác phòng chống tội phạm cho cán bộ cơ sở” chuyển phát tới các cơ sở, chi, tổ Hội để tuyên truyền, giáo dục cho hội viên nông dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm đồng thời tuyên dương, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm trên trang Web của Hội, phóng sự truyền hình. Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở Hội cùng lực lượng Công an phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tiếp tục duy trì các chuyên mục truyền hình, truyền thanh về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 900 panô tuyên truyền mục “pháp luật với đời sống” và 350 lượt “tìm hiểu chính sách và pháp luật”, sản xuất 1.060 tin, bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phát 4.000 tờ rơi; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 50.209 lượt. Tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia sinh hoạt đạo trái phép, thông báo âm mưu trục lợi của “Hội thánh đức chúa trời”, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Công tác tuyên truyền được hai bên phối hợp tổ chức với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và từng địa bàn dân cư, qua đó đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

2

         

         

          Bên cạnh đó, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Vận động hội viên nông dân gương mẫu, nhiệt tình tham gia phát hiện tố giác tội phạm, vận động người thân phạm tội ra đầu thú, tự thú với cơ quan bảo vệ pháp luật. Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể, các cơ sở giáo dục và động viên con em nông dân tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Thông qua các hòm thư tố giác tội phạm trong toàn tỉnh hội viên nông dân các cấp đã cung cấp hơn 7.000 tin, trong đó: có hơn 4.500 tin có giá trị, có nhiều nguồn tin góp phần giúp cơ quan Công an khám phá các vụ án đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đã chuyển hóa được 29/36 địa bàn phức tạp về ANTT. Trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp đã gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và phong trào của địa phương và của Hội phát động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua: “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, vận động nông dân tích cực thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”… Hàng năm tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký hộ gia đình nông dân văn hóa, chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Hội và các hoạt động của Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ của hội viên; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, sản xuất có năng suất, chất lượng và hiệu quả, không còn đói, giảm nghèo, tiến tới đủ ăn và làm giàu; xây dựng gia đình gương mẫu, ấm no, hạnh phúc, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không bạo lực gia đình, không mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn. Qua đó đã xuất hiện 118 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm: mô hình Tiếng kẻng vây bắt tội phạm, Cơ quan tự quản về ANTT, Hòm thư tố giác tội phạm, Đoạn đường tự quản, Tổ an ninh nhân dân, Tổ an ninh tự quản, Tổ tuần tra, Tổ hòa giải, Xóm an toàn về ANTT, Ba giữ, ba quản; mô hình “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hoàn nhập cộng đồng”, Giúp đỡ tạo việc làm sau cai, “CLB Phòng, chống ma túy”, Dân vận khéo làm tốt công tác đảm bảo ANTT, Cụm an ninh giáp ranh, Cụm an ninh liên hoàn, Cụm an ninh quốc phòng… Thông qua việc duy trì các mô hình, câu lạc bộ hội viên Hội Nông dân đã hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Vì vậy, hội viên luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, tham gia tích cực vận động người thân, nhân dân không vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, các TNXH.

          Trong thời gian qua thực hiện Chương trình phối hợp đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của Hội Nông dân và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân và Công an các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo và thiết thực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua chương trình phối hợp đã thu hút được sự vào cuộc, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong nhiều hoạt động tại cộng đồng như đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đã cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ được nhiều đối tượng lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng. Đã lồng ghép được phong trào phòng, chống tội phạm với chương trình phát triển kinh tế, xã hội các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Hội, Công an phát động góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

                                                                                                   BAN BIÊN TẬP

 

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân