CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Nhằm giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động để khuyến khích các hộ nông dân chủ động liên kết thành các HTX, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.     

   Những năm qua, vai trò của Hội Nông dân các cấp đã được thể hiện trong việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, giúp nông dân tổ chức sản xuất theo hướng hàng hoá; bảo vệ môi trường; giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo. Cùng với sự cố gắng của hội viên nông dân đã phát huy lợi thế tiềm năng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế, thu được những kết quả nhất định, đời sống của các hộ nông dân được cải thiện rõ rệt, mức sống ngày một nâng lên. Thông qua các phong trào thi đua của Hội mà nòng cốt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đã có trên 36.000 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp từ cơ sở đến Trung ương.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tích cực liên kết thành lập các THT, chi, tổ hội nghề nghiệp với nhiều hình thức hợp tác để cùng sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ... Trong năm 2021, thành lập được 79 THT, 9 HTX, 33 chi hội nghề nghiệp, 136 tổ hội nghề nghiệp nâng tổng số đến nay là 181 HTX, 322 THT, 70 chi hội nghề nghiệp, 385 tổ hội nghề nghiệp. Hoạt động của các tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng và thuận lợi hơn do có thị trường, quy mô tổ chức dịch vụ, sản xuất, thu nhập bình quân của thành viên đạt ở mức ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng, đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên. Đặc biệt, hiện nay với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp THT, HTX, chi, tổ nghề nghiệp đã có bước phát triển mới về số lượng cũng như chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các mô hình này đã vận động thành viên áp dụng tiến bộ KHKT, huy động nguồn vốn, lao động, tạo sự liên kết hợp tác với nhau và hợp tác với các doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, hoạt động của các THT, HTX trên địa bàn tỉnh còn mang tính nhỏ lẻ, kết quả sản xuất kinh doanh thấp, tích lũy vốn để đầu tư phát triển kinh doanh không cao, việc huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, các hoạt động liên doanh liên kết còn hạn chế, sản xuất thủ công là chủ yếu, thị trường chưa mở rộng, sản phẩm làm ra chất lượng chưa cao; trình độ quản lý kinh tế còn yếu...

   Để hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể ổn định, bền vững phát huy vai trò là động lực hỗ trợ phát triển kinh tế hộ nông dân, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nông dân trong thời gian tới, cần thiết phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

   Một là, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể như: Luật HTX năm 2012; Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW ngày 27/7/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể nông nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”; Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019, về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Quyết  định số 1747/QĐ-UBND, ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh; phổ biến nhân rộng các mô hình THT, HTX điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

   Hai là phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp, trong việc tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia vào các hình thức kinh tế tập thể, hỗ trợ các THT, HTX được tiếp cận kịp thời và hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; chính sách ưu đãi về vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm... Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

   Ba là, Hội Nông dân các cấp tăng cường thực hiện tư vấn, hướng dẫn nông dân thành lập các loại hình kinh tế tập thể, hướng dẫn họ về trình tự, thủ tục để thành lập các hình thức kinh tế tập thể theo Luật, Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động. Xây dựng và phát triển các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tạo cơ sở nền tảng phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã; gắn xây dựng, củng cố thành lập hợp tác xã với xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

   Bốn là, tổ chức Hội trực tiếp tổ chức và phối hợp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hội viên đặc biệt là cán bộ Hội ở cơ sở, chi, tổ Hội nâng cao kiến thức về xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ để đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh, hỗ trợ nguồn vốn, maketting sản phẩm... để hỗ trợ trực tiếp cho các THT, HTX có điều kiện tốt hơn trong khởi nghiệp.

   Năm là, hỗ trợ HTX tiếp cận công nghệ hiện đại trong sản xuất, quảng bá sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Lê Thị Bích Huệ

Trưởng Ban KTXH, HND tỉnh


.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542932
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
103
1002
3439
792551
3850
5768
2542932

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:47
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction