CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Nhằm giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động để khuyến khích các hộ nông dân chủ động liên kết thành các HTX, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.     

   Những năm qua, vai trò của Hội Nông dân các cấp đã được thể hiện trong việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, giúp nông dân tổ chức sản xuất theo hướng hàng hoá; bảo vệ môi trường; giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo. Cùng với sự cố gắng của hội viên nông dân đã phát huy lợi thế tiềm năng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế, thu được những kết quả nhất định, đời sống của các hộ nông dân được cải thiện rõ rệt, mức sống ngày một nâng lên. Thông qua các phong trào thi đua của Hội mà nòng cốt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đã có trên 36.000 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp từ cơ sở đến Trung ương.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tích cực liên kết thành lập các THT, chi, tổ hội nghề nghiệp với nhiều hình thức hợp tác để cùng sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ... Trong năm 2021, thành lập được 79 THT, 9 HTX, 33 chi hội nghề nghiệp, 136 tổ hội nghề nghiệp nâng tổng số đến nay là 181 HTX, 322 THT, 70 chi hội nghề nghiệp, 385 tổ hội nghề nghiệp. Hoạt động của các tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng và thuận lợi hơn do có thị trường, quy mô tổ chức dịch vụ, sản xuất, thu nhập bình quân của thành viên đạt ở mức ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng, đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên. Đặc biệt, hiện nay với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp THT, HTX, chi, tổ nghề nghiệp đã có bước phát triển mới về số lượng cũng như chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các mô hình này đã vận động thành viên áp dụng tiến bộ KHKT, huy động nguồn vốn, lao động, tạo sự liên kết hợp tác với nhau và hợp tác với các doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, hoạt động của các THT, HTX trên địa bàn tỉnh còn mang tính nhỏ lẻ, kết quả sản xuất kinh doanh thấp, tích lũy vốn để đầu tư phát triển kinh doanh không cao, việc huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, các hoạt động liên doanh liên kết còn hạn chế, sản xuất thủ công là chủ yếu, thị trường chưa mở rộng, sản phẩm làm ra chất lượng chưa cao; trình độ quản lý kinh tế còn yếu...

   Để hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể ổn định, bền vững phát huy vai trò là động lực hỗ trợ phát triển kinh tế hộ nông dân, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nông dân trong thời gian tới, cần thiết phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

   Một là, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể như: Luật HTX năm 2012; Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW ngày 27/7/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể nông nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”; Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019, về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Quyết  định số 1747/QĐ-UBND, ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh; phổ biến nhân rộng các mô hình THT, HTX điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

   Hai là phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp, trong việc tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia vào các hình thức kinh tế tập thể, hỗ trợ các THT, HTX được tiếp cận kịp thời và hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; chính sách ưu đãi về vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm... Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

   Ba là, Hội Nông dân các cấp tăng cường thực hiện tư vấn, hướng dẫn nông dân thành lập các loại hình kinh tế tập thể, hướng dẫn họ về trình tự, thủ tục để thành lập các hình thức kinh tế tập thể theo Luật, Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động. Xây dựng và phát triển các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tạo cơ sở nền tảng phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã; gắn xây dựng, củng cố thành lập hợp tác xã với xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

   Bốn là, tổ chức Hội trực tiếp tổ chức và phối hợp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hội viên đặc biệt là cán bộ Hội ở cơ sở, chi, tổ Hội nâng cao kiến thức về xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ để đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh, hỗ trợ nguồn vốn, maketting sản phẩm... để hỗ trợ trực tiếp cho các THT, HTX có điều kiện tốt hơn trong khởi nghiệp.

   Năm là, hỗ trợ HTX tiếp cận công nghệ hiện đại trong sản xuất, quảng bá sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Lê Thị Bích Huệ

Trưởng Ban KTXH, HND tỉnh


Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng an toàn, bền vững gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.

  Chương trình nông nghiệp hữu cơ tại huyện Lương Sơn được tổ chức từ năm 2008 do tổ chức ADDA Đan Mạch hỗ trợ. Đến nay, đã có 18 nhóm sản xuất hữu cơ với 108 thành viên, có 1 hộ chăn nuôi gà hữu cơ, với tổng diện tích là 181.937m2. Trong đó, diện tích cấp giấy chứng nhận PGS là 154.240m2. Tổng diện tích chuyển đổi là 27.697m2; Trong năm 2020, Liên nhóm hợp tác thu mua tiêu thụ sản phẩm cho các nhóm gồm 4 công ty đó là: Công ty Vinagap, Tâm Đạt, Tràng An và Công ty Bavifam, 2 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nông sản hữu cơ huyện Lương Sơn, cửa hàng thực phẩm sạch Hòa Bình và bán ra thị trường tự do. Tính đến tháng 12/2020, sản lượng rau hữu cơ tiêu thụ là 77.735kg, giá bán rau, củ, quả các loại đối với các nhóm được cấp chứng nhận PGS cho các Công ty, cửa hàng là 16.000đ/kg - 18.000đ/kg. Sản phẩm nhóm quả hữu cơ hiện đang cho thu hoạch ước tính đạt trên 200 tấn, giá bán 15.000đ/kg; sản lượng tiêu thụ gà hữu cơ là 2.439kg, với giá bán trung bình từ 160.000 - 170.000 đồng/kg.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ được thị trường chấp thuận đã đem lại thu nhập khá cho hộ sản xuất. Đây đang là hướng đi phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng hiện nay và lâu dài nhằm tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng.

lll

Bên cạnh đó, nhận thức của nông dân về một phương thức canh tác hữu cơ đã và đang chuyển biến tích cực, người nông dân sản xuất được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nông nghiệp hữu cơ, phương pháp quản trị nhóm,… các nhóm đã tiến hành sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc về nông nghiệp hữu cơ và tạo ra các nông sản hữu cơ chất lượng cao cho mọi người, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, cải tạo được độ phì của đất, bảo vệ môi trường và giữ được cân bằng hệ sinh thái bền xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, theo đánh giá sản xuất tại Hội nghị tổng kết đều chỉ ra sản phẩm còn chưa có tính đa dạng về chủng loại, mẫu mã chưa đẹp, chưa có tính ổn định liên tục theo kế hoạch, yêu cầu của các công ty, cửa hàng thu mua. Sự phối kết hợp của các ngành chức năng đã có nhưng chưa được thường xuyên, sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ, sự liên kết giữa các nhóm chưa cao, chưa có quy hoạch cụ thể vì vậy bà con chưa ổn định tư tưởng để tập trung sản xuất, sâu bệnh hại rau vẫn còn xảy ra thường xuyên, giá bán các sản phẩm rau hữu cơ còn thấp, thị trường tiêu thụ chưa ổn định,… Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện đưa ra các giải pháp với 6 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2021, trong đó tiếp tục đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp hữu cơ, mở rộng về quy mô, diện tích sản xuất; tăng cường xuống giống nhiều chủng loại, phong phú và đa dạng các sản phẩm, phấn đấu có từ 45 - 50 sản phẩm các loại/diện tích canh tác để đáp ứng nhu cầu thị trường; tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, xây dựng mô hình đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp du lịch sinh thái, tri ân khách hàng… tạo môi trường thân thiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tới tham quan, học tập mô hình nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu nông sản hữa cơ của huyện.

  NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Hội Nông dân huyện Lương Sơn

       Là một trong những hợp tác xã (HTX) của địa phương đã đi vào hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với ngành nghề sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và được chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để các HTX phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân.

Ảnh bài HTX Yên Phú Lạc Sơn

Lãnh đạo Ban Kinh tế - TW HNDVN và Hội Nông dân tỉnh

giao gà giống và vật tư chăn nuôi gà cho HTX thực hiện mô hình

         Hợp tác xã cung ứng thực phẩm sạch Yên Phú có 19 thành viên, ngành nghề sản xuất - kinh doanh là cung ứng rau sạch, cam, bưởi và gà thịt. Về chăn nuôi gà: Quy mô chăn nuôi 34.500 con/lứa cho ra thị trường 45.700kg gà thịt, với giá thị trường là 70.000đ/kg, HTX thu về 3,199 tỷ đồng, trừ chi phí lợi nhuận thu về hơn 1 tỷ đồng. Về sản xuất và cung ứng rau sạch: 287 triệu đồng; Về cung ứng cam, bưởi là 322 triệu đồng. Lợi nhuận ròng của HTX là 1,6 tỷ đồng. Thu nhập của các thành viên là hơn 80 triệu đồng/thành viên. Trong quá trình hoạt động, HTX được UBND xã tạo điều kiện hỗ trợ gặp gỡ với các doanh nghiệp để áp dụng các quy trình sản xuất mới hiệu quả như: Sử dụng men vi sinh xử lý chất thải chăn nuôi; tăng cường áp dụng các quy định về điều kiện cơ sở an toàn thực phẩm. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh thực hiện sản xuất chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị, năm 2019, HTX Cung ứng thực phẩm sạch Yên Phú bước đầu làm ăn có lãi, số lợi nhuận sau khi trừ chi phí còn lại hơn 2 tỷ đồng và bước đầu trích lập các loại quỹ theo Luật cũng như theo Điều lệ HTX. Các thành viên tham gia HTX Cung ứng thực phẩm sạch Yên Phú là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương, trong đó ông Bùi Văn Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX là một gương mặt tiêu biểu được Hội Nông dân huyện Lạc Sơn lựa chọn, giới thiệu để Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình biểu dương nông dân xuất sắc năm 2019. Bên cạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, HTX còn thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào xây dựng đời sống văn hoá, phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác do Mặt trận Tổ quốc phát động. HTX đã có những đóng góp thiết thực, tích cực góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

       Trong thời gian tới HTX Cung ứng thực phẩm sạch Yên Phú tiếp tục phấn đấu sản xuất - kinh doanh dịch vụ có lãi, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nhất là nông dân nghèo, nông dân thiếu vốn sản xuất, giảm giá thành các loại vật tư nông nghiệp, bước đầu bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Tham gia có hiệu quả và trách nhiệm đối với các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn; tiếp tục gắn bó với công tác Hội Nông dân tại địa phương, phấn đấu thành lập chi Hội nghề nghiệp chăn nuôi gà Yên Phú trong năm 2020 để thu hút thêm thành viên tham gia và tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên; góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.

                                                                            BÙI TRÍ DŨNG

                                                                           Ban Kinh tế - Xã hội

 

 

 

 

M

ai Châu là địa phương nổi tiếng về văn hóa dân gian có các lễ hội đặc sắc và nghề thêu, dệt thổ cẩm thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa các dân tộc. Những năm gần đây, làng nghề truyền thống của huyện Mai Châu đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội.

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542935
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
106
1002
3442
792551
3853
5768
2542935

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:51
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction