CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Với vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể hoá các chương trình hành động, đổi mới phương thức hoạt động mang tính toàn diện và trở thành phong trào hành động cách mạng của nông dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, góp phần ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy được vai trò trung tâm và nòng cốt của nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

   Phát động phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

   Là phong trào trọng tâm, nòng cốt và có ý nghĩa quan trọng, các cấp Hội đã bám sát Nghị quyết của Trung ương Hội, Nghị quyết của Tỉnh ủy và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tổ chức phát động phong trào sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Bình quân hằng năm có trên 71.000 lượt hộ đăng ký phấn đấu và trên 50% hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp (đến cuối năm 2020 có 35.600 hộ được công nhận SXKD giỏi các cấp). Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, chuồng trại, máy nông nghiệp phục vụ sản xuất và xuất hiện ngày càng nhiều hộ hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi với thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Song song với đó các cấp Hội hướng dẫn, vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy thế mạnh của từng vùng, từng địa phương để phát triển sản xuất hàng hoá hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh tạo khối lượng hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường, nhiều nông sản hàng hoá chất lượng cao có thương hiệu đã có mặt tại các trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ vốn thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn uỷ thác ngân hàng, đến ngày 30/6/2021 tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là 38,642 tỷ đồng cho 196 dự án vay tại 120/150 cơ sở Hội, với 1.369 hộ nông dân vay vốn; tín chấp nguồn uỷ thác các ngân hàng cho nông dân vay vốn với tổng mức dư nợ thường xuyên đạt 3.608,7 tỷ đồng cho 1.620 tổ vay vốn, với 59.799 hộ nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất. Việc sử dụng nguồn vốn vay đã giúp cho hội viên nông dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

   Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân

   Trong những năm qua, các cấp Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề cho hội viên nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, thông tin về thị trường, trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã tổ chức 221 lớp nghề cho 4.945 nông dân, mở 02 lớp tập huấn khai thác và truy cập mạng Internet; phối hợp tổ chức 355 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyển giao KHKT trong sản xuất cho trên 18.000 lượt hội viên nông dân; vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, các cấp Hội Nông dân đã tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thành lập mới 83 hợp tác xã, 314 tổ hợp tác; 36 chi hội nông dân nghề nghiệp với 845 thành viên, 214 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 2.450 thành viên. Đồng thời, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp quảng bá, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi thông qua nhiều hình thức: Xây dựng cửa hàng nông sản an toàn, tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh; thường xuyên cập nhật và đưa tin, bài về hoạt động xúc tiến thương mại; ký chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, Hà Nội, Hà Giang, Bắc Ninh… về hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân nhằm quảng bá hình ảnh và mở rộng thị trường, hiện nay, các cấp Hội đang quản lý 8 nhãn hiệu tập thể. Thông qua công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, gắn sản xuất với thị trường; thực hiện cung ứng giống, phân bón và các điều kiện cần thiết để phục vụ nông dân sản xuất hiệu quả, triển khai các mô hình trình diễn, mô hình nhân rộng trong sản xuất... đã khơi dậy sức mạnh và tiềm năng của hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân góp phần đẩy mạnh hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

   Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

   Các cấp Hội vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát động thi đua tham gia các hoạt động thực hiện bảo vệ môi trường ở nông thôn, phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh” và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tích cực thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua, các cấp Hội vận động hội viên nông dân đóng góp được trên 1,8 tỷ đồng, hiến 364,19ha đất xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng và duy trì hơn 600 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; 38 khu dân cư nông thôn mới, 55 vườn mẫu do Hội hỗ trợ; 04 mô hình điểm thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón; tổ chức trên 30 hội nghị truyền thông, 47 cuộc giao lưu sân khấu hóa và 6 lễ mít tinh phát động hưởng ứng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; vận động hội viên nông dân trồng “hàng cây nông dân”, có 137/150 xã đã thực hiện trồng được 35.694 cây, với chiều dài là 125.085m có gắn tên biển của Hội. Hỗ trợ xây dựng 86 nhà “Mái ấm nông dân”, trị giá trên 1.840 triệu đồng; hỗ trợ 400 con bê giống sinh sản cho 400 hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn. Thông qua các hoạt động của Hội, giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cao được nhân rộng, ruộng vườn được chỉnh trang theo quy hoạch; nông dân được hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hoạch và tiếp cận thị trường. Đến nay, giá trị sản phẩm thu được trên đơn vị diện tích đất sản xuất bình quân đạt trên 140 triệu đồng/ha, góp phần vào việc đưa 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 58/129 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới.

   Để tiếp tục tăng cường tham gia hỗ trợ nông dân, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy ban hành các cơ chế, chính sách và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với việc xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, bền vững; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn ủy thác của ngân hàng. Đồng thời, thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng mới các mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; thực hiện huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành, hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

LÊ THỊ BÍCH HUỆ

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HND tỉnh

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549976
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
272
214
272
803600
924
9970
2549976

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 23:40
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction