Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM đến hội viên, nông dân thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động như: Thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ, mở hội nghị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh giỏi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự lực tự cường tạo sự đồng thuận trong nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham gia xây dựng, giám sát quá trình thực thi quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới; tham gia tích cực hơn trong phản biện về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể hóa phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động công tác Hội như: Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào cán bộ, hội viên nông dân cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cổng ngõ, tường rào xanh - sạch - đẹp, xây dựng nhiều mô hình về bảo vệ môi trường ở nông thôn, mô hình chi Hội Nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại 13 xã điểm về xây dựng nông thôn mới, địa phương có phong trào khá là các huyện Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Mai Châu.... Trong 5 năm đã đóng góp được 2,3 triệu ngày công, tham gia hiến đất, vật liệu, tiền của quy đổi thành tiền trên 90 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông thủy lợi, trường học và trạm y tế góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 51/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 26,2%); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của các xã trong tỉnh từ 4,4 tiêu chí/1xã năm 2011 thì đến hết năm 2017 đã tăng lên 12,3 tiêu chí/1 xã (tăng bình quân 7,9 tiêu chí/xã) và không có xã đạt dưới 7 tiêu chí. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn hàng năm tăng thêm khoảng 2,5 triệu đồng/người/năm; năm 2017 đạt bình quân là 22,6 triệu/người/năm (tăng 2,07 lần so với năm 2011); Tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 là 21,23% (giảm 3,29% so với năm 2016).

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và các văn bản chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam tại địa phương; chủ động đề xuất thực hiện và tham gia với các ngành chuyên môn, quản lý trong hoạt động các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội theo chức năng, nhiệm vụ; xứng đáng vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là chủ thể trong vận động nông dân, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hằng năm, phối hợp với ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... cho trên 70.000 lượt hội viên nông dân. Vận động nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hướng dẫn xây dựng, thành lập mới được 38 hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp, 164 tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, dịch vụ; xây dựng trên 300 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi ngành nghề tiểu thủ công nghiệp... Vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm tăng thu nhập cho nông dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; có lúc, có nơi còn xem nhẹ vai trò tổ chức Hội Nông dân; sự phối hợp của một số ngành với Hội Nông dân có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, hội viên, nông dân chưa nhận thức rõ và đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của chương trình xây dựng NTM; còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; ý thức tự giác, tự nguyện tham gia xây dựng NTM chưa cao. Trình độ một số cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở chi Hội còn hạn chế trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp xây dựng NTM...

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong những năm tiếp theo, đề nghị Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu lãnh đạo các cấp Hội thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham mưu cơ chế, chính sách để thực hiện có      hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW; Quyết định số 673/QĐ-TTg; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 07/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” và phong trào thi đua “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ba là, nâng cao hiệu quả ba phong trào: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", “Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bốn là, tích cực thực hiện Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả liên kết bốn nhà; hướng dẫn, vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất; tăng cường tổ chức tín chấp vay vốn; dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin trong sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản.

Năm là, chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết liên tịch đã ký, trước mắt thực hiện các nhiệm vụ giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất vật tư phân bón. Chủ động tham gia ngay từ đầu với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiếp cận và thực hiện các nội dung công việc để thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt; phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; nuôi cá lồng bè vùng hồ thuỷ điện Hòa Bình.

Sáu là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ ở cơ sở xã, thôn, bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; xây dựng mẫu người nông dân mới thật sự là nhân tố quan trọng, là chủ thể trong xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn.

NGUYỄN ANH QUÂN

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

1912067
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
226
223
634
164365
5200
6466
1912067

Your IP: 3.209.80.87
2019-10-22 20:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction