CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng. Cùng với việc sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn truy xuất nguồn gốc nông sản. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và thu hút đầu tư vào địa bàn nông thôn đạt kết quả khá, góp phần tích cực giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp.

Cụ thể, kết quả phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn và tái cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. So với năm 2008, thu nhập tăng gấp hơn 3 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,6% giảm 3 lần; 90,8% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, 95% hộ sử dụng điện, 95,3% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh... Ý thức, nhận thức chính trị - xã hội, pháp luật, trình độ sản xuất và tổ chức đời sống của người nông dân được nâng cao hơn. Tổ chức Hội Nông dân các cấp thu hút được đông đảo nông dân tham gia, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tập hợp, đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân.

   Cùng với đó, để cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành 10 Nghị quyết, chương trình, kết luận; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 7 nghị quyết; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành 25 Đề án, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhất là đã ban hành các cơ chế chính sách thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi công tác di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình; hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn; hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc; chương trình phát triển cây ăn quả có múi; chương trình cải tạo vườn tạp; phát triển nông sản chủ lực, xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố đã ban hành 19 đề án phát triển sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm là: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình kiên cố hoá trường lớp học; chương trình định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình bố trí sắp xếp dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn; chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo rà soát, điều chỉnh và lập mới hơn 19 quy hoạch phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gồm: Quy hoạch đất trồng lúa, thủy sản, chăn nuôi, vùng sản xuất rau an toàn tập trung, vùng sản xuất cam an toàn tập trung, vùng và khu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, mía, vùng chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ lớn, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện lồng ghép nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững.

   Diện tích gieo trồng cây lương thực bình quân hằng năm đạt 77 nghìn ha; sản lượng lương thực cây có hạt trung bình đạt trên 36 vạn tấn/năm. Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. Trong 13 năm đã chuyển đổi 13,4 nghìn ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Thực hiện dồn điền, đổi thửa được trên 3,6 nghìn ha, những mô hình cánh đồng lớn, sản xuất tập trung quy mô lớn, liên kết sản xuất tiếp tục phát triển. Ưu tiên phát triển nhóm cây ăn quả có múi, mía ăn tươi, rau an toàn; đã hình thành và liên tục mở rộng vùng sản xuất tập trung cây có múi cam, bưởi ở huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc; mía ăn tươi ở huyện Cao Phong, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy; sản xuất rau hữu cơ, rau sạch tại huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Mai Châu; duy trì phát triển vùng chè xanh ở huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn; vùng chè Shan tuyết Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc. Điển hình là nhóm cây ăn quả có múi tăng từ 4,2 nghìn ha năm 2010 lên trên 11 nghìn ha vào năm 2020; trong đó diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ đạt khoảng 2.000ha, chiếm 21,4% diện tích.

   Năm 2011, chưa có xã nào đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trung bình mỗi năm có 5,34% số xã về đích, đến năm 2020 có 88 xã về đích nông thôn mới đạt 46% sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã còn 43,5%. Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 46 khu dân cư kiểu mẫu; 151 vườn mẫu. Số xã về đích hằng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trung bình số tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã đạt 15,01 tiêu chí. 9 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 64 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,4 tiêu chí/xã, toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí nông thôn mới.

   Đặc biệt, việc triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả bước đầu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, phát huy sức mạnh và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương. Chương trình tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, hình thành nhiều mô hình, vùng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm. Từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn và là giải pháp quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

   Có thể nói, việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn của tỉnh Hòa Bình được tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, xanh - sạch - đẹp, điều kiện sống và làm việc của người dân tốt hơn. Các nhu cầu về giao thông, điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân được đáp ứng tốt hơn. Hệ thống thông tin, truyền thông phát triển nhanh, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận tri thức mới, chính sách pháp luật của Nhà nước.

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Ban Dân vận Tỉnh uỷ

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542988
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
159
1002
3495
792551
3906
5768
2542988

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 14:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction