Nông thôn mới

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện các hoạt động trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ đó đã đem lại những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh, hàng năm Hội Nông dân tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch, ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện đề án. Qua 10 năm thực hiện Đề án 61, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh vận dụng thực hiện có hiệu quả Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hoạt động dịch vụ, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội trong tỉnh quản lý là 36,284 tỷ đồng, các dự án được vay vốn Quỹ HTND bước đầu đã phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, các cấp Hội tín chấp, nhận ủy thác từ các Ngân hàng cho gần 60.000 hộ nông dân vay vốn sản xuất; tổ chức 11.146 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 668.000 hội viên, nông dân về sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, trồng rau an toàn, liên kết sản xuất…; tín chấp ký hợp đồng cung ứng 43.136 tấn phân bón trả chậm cho nông dân. Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đã thành lập được 397 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và 256 chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, đồng thời hỗ trợ nông dân quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các phong trào của hội, nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã từng bước cải thiện thu nhập, đời sống của hội viên, nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương...

mo hinh lac thuy bai hue

Cùng với đó, hoạt động vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các cấp hội vận động hội viên nông dân đóng góp được 1.800 tỷ đồng, trong đó có trên 4.130.000 ngày công lao động; hiến 364,19ha đất; xây dựng trên 600 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; duy trì 38 khu dân cư nông thôn mới, 55 vườn mẫu do Hội hỗ trợ; 02 mô hình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón; vận động hội viên nông dân trồng “hàng cây nông dân”, có 137/150 xã đã thực hiện trồng được 35.694 cây có quy mô trồng là 125.085m dài. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội và hội viên, nông dân. Riêng năm 2020, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 06 lớp truyền thông phòng, chống ma túy, 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, 01 lớp về Bảo vệ Tài nguyên môi trường, 03 lớp về an toàn vệ sinh lao động, 04 hội nghị về an toàn thực phẩm, 06 cuộc tọa đàm về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, 04 cuộc tọa đàm về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; 01 cuộc ra quân diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS, 05 cuộc mít tinh hưởng ứng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và trồng hàng cây nông dân cho trên 3.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng với tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam cũng được phát huy, thông qua việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho nông dân, Hội Nông dân các cấp tổ chức được trên 1.000 lớp nghề cho 28.677 lượt hội viên nông dân, tư vấn, giới thiệu cho hội viên nông dân được học nghề có việc làm có thu nhập từ 3,5 đến 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó còn tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát và phản biện xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức hội; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng hội viên...

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành, hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Xây dựng mới các mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; khai thác hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng cho nông dân vay.

                                         BÍCH HUỆ

                                         Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân