CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng. Cùng với việc sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn truy xuất nguồn gốc nông sản. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và thu hút đầu tư vào địa bàn nông thôn đạt kết quả khá, góp phần tích cực giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp.

Cụ thể, kết quả phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn và tái cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. So với năm 2008, thu nhập tăng gấp hơn 3 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,6% giảm 3 lần; 90,8% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, 95% hộ sử dụng điện, 95,3% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh... Ý thức, nhận thức chính trị - xã hội, pháp luật, trình độ sản xuất và tổ chức đời sống của người nông dân được nâng cao hơn. Tổ chức Hội Nông dân các cấp thu hút được đông đảo nông dân tham gia, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tập hợp, đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân.

   Cùng với đó, để cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành 10 Nghị quyết, chương trình, kết luận; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 7 nghị quyết; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành 25 Đề án, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhất là đã ban hành các cơ chế chính sách thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi công tác di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình; hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn; hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc; chương trình phát triển cây ăn quả có múi; chương trình cải tạo vườn tạp; phát triển nông sản chủ lực, xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố đã ban hành 19 đề án phát triển sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm là: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình kiên cố hoá trường lớp học; chương trình định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình bố trí sắp xếp dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn; chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo rà soát, điều chỉnh và lập mới hơn 19 quy hoạch phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gồm: Quy hoạch đất trồng lúa, thủy sản, chăn nuôi, vùng sản xuất rau an toàn tập trung, vùng sản xuất cam an toàn tập trung, vùng và khu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, mía, vùng chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ lớn, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện lồng ghép nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững.

   Diện tích gieo trồng cây lương thực bình quân hằng năm đạt 77 nghìn ha; sản lượng lương thực cây có hạt trung bình đạt trên 36 vạn tấn/năm. Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. Trong 13 năm đã chuyển đổi 13,4 nghìn ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Thực hiện dồn điền, đổi thửa được trên 3,6 nghìn ha, những mô hình cánh đồng lớn, sản xuất tập trung quy mô lớn, liên kết sản xuất tiếp tục phát triển. Ưu tiên phát triển nhóm cây ăn quả có múi, mía ăn tươi, rau an toàn; đã hình thành và liên tục mở rộng vùng sản xuất tập trung cây có múi cam, bưởi ở huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc; mía ăn tươi ở huyện Cao Phong, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy; sản xuất rau hữu cơ, rau sạch tại huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Mai Châu; duy trì phát triển vùng chè xanh ở huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn; vùng chè Shan tuyết Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc. Điển hình là nhóm cây ăn quả có múi tăng từ 4,2 nghìn ha năm 2010 lên trên 11 nghìn ha vào năm 2020; trong đó diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ đạt khoảng 2.000ha, chiếm 21,4% diện tích.

   Năm 2011, chưa có xã nào đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trung bình mỗi năm có 5,34% số xã về đích, đến năm 2020 có 88 xã về đích nông thôn mới đạt 46% sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã còn 43,5%. Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 46 khu dân cư kiểu mẫu; 151 vườn mẫu. Số xã về đích hằng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trung bình số tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã đạt 15,01 tiêu chí. 9 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 64 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,4 tiêu chí/xã, toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí nông thôn mới.

   Đặc biệt, việc triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả bước đầu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, phát huy sức mạnh và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương. Chương trình tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, hình thành nhiều mô hình, vùng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm. Từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn và là giải pháp quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

   Có thể nói, việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn của tỉnh Hòa Bình được tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, xanh - sạch - đẹp, điều kiện sống và làm việc của người dân tốt hơn. Các nhu cầu về giao thông, điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân được đáp ứng tốt hơn. Hệ thống thông tin, truyền thông phát triển nhanh, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận tri thức mới, chính sách pháp luật của Nhà nước.

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Ban Dân vận Tỉnh uỷ

          Để phát huy vai trò của hội viên trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình luôn chú trọng nâng cao kiến thức, giải quyết việc làm cho người lao động. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng NTM và giảm nghèo trên địa bàn.

           Tư vấn, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và XDNTM

          Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã tập trung xây dựng người nông dân thời đại mới và đổi mới tư duy nông nghiệp, có kỹ năng sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của ngành nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và XDNTM. Các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tập trung phối hợp với các tổ chức phát huy hiệu quả vai trò trung tâm, nòng cốt của hội viên. Thực hiện tích cực vai trò chủ thể, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng CNH-HĐH, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình ký kết hợp tác với Viện ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được ứng dung khoa học vào sản xuất. Ảnh: Hà Hoàng.

          Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Hội Nông dân tỉnh, các hội viên đã được tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề. Nổi bật và xuyên suốt trong 3 phong trào lớn là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bình quân hàng năm số hộ nông dân đăng ký sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp đạt 72.000 hộ, chiếm khoảng 50% so với hộ nông nghiệp. Số hộ đạt danh hiệu sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 36.000 hộ (bằng 50% so tổng số hộ đăng ký). Qua các năm, xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình "nông dân Việt Nam xuất sắc" như: Nông dân Hà Văn Cương, thị trấn Mai Châu (huyện Mai Châu); Đặng Văn Sinh, xã Liên Hòa (huyện Lạc Thủy); Đặng Thị Thu, thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong); Lường Văn Sương, xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum (huyện Đà Bắc)...

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 2.

Thời gian qua, nhiều hội viên nông dân tỉnh Hoà Bình đã áp dụng máy móc cơ giới hoá vào sản xuất. Ảnh: Hà Hoàng.

          Cùng với đó, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hoà Bình sau khi được thành lập đã phát huy hiệu quả. Hiện, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đang quản lý và khai thác tốt trên 37,284 tỷ đồng. Ban điều hành Quỹ đã xét duyệt và hỗ trợ trên 500 mô hình với trên 6.500 lượt hộ nông dân vay vốn. Dư nợ nhận ủy thác với 3 ngân hàng (ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng Liên Việt) của các cấp Hội Nông dân không ngừng tăng cả về số lượng, chất lượng các chương trình, dịch vụ tín dụng và ưu đãi.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 3.

Hội viên nông dân tỉnh Hoà Bình chung tay cùng chính quyền địa phương, góp công xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Hoàng.

          Ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho biết: Trong 10 năm qua, tổng dư nợ nguồn vốn đạt trên 3.307 tỷ đồng, thông qua trên 1.700 tổ vay vốn đã có gần 60.000 lượt hội viên, nông dân được vay. Từ các nguồn vốn vay trên, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên đầu tư vào phát triển sản xuất trên các lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản và mở rộng các ngành nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên nông dân, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên trong phát triển nông nghiệp, XDNTM.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 4.

Không chỉ hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã mở điểm bán hàng tiêu thụ nông sản giúp các hội viên nông dân. Ảnh: Hà Hoàng.

          Xác định giúp nông dân "cần câu" chứ không cho con cá, các cấp Hội còn hỗ trợ nông tiếp cận khoa học kỹ thuật, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành chuyên môn, Liên minh HTX để tạo nguồn lực và thống nhất chương trình hành động trong quá trình củng cố, xây dựng kinh tế hợp tác ở nông thôn được đẩy mạnh. Qua đó, đã xây dựng được 322 mô hình kinh tế tập thể, 249 tổ hợp tác và 73 HTX.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 5.

Nông dân tỉnh Hoà Bình đã có nhiều mô hình hay như: Nuôi trâu vỗ béo, nuôi dê và trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hà Hoàng.

            Giúp hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững

          Thực hiện các đề án trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X), các cấp Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Tập trung quy hoạch vùng nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế, thế mạnh của từng địa phương và đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tham quan học tập trồng cây lê tại huyện Bắc Hà, (Lào Cai) để áp dụng trồng tại xã Hang Kia, Pà Cò thuộc huyện Mai Châu.Ảnh: Hà Hoàng.

          Chia sẻ với PV, bà Đặng Thị Thu, thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình) cho hay: Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Hội Nông dân, tôi đã được tham gia vào các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt cây ăn quả. Vì vậy, tôi đã áp dụng vào hơn 3ha vườn của mình, nhờ đó mà sản lượng cây ăn quả không ngừng tăng lên hàng năm. Bình quân mỗi năm gia đình tôi thu nhập hơn 1 tỷ đồng từ cây cam.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 7.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà đã giúp nhiều hội viên có nguồn thu nhập khấm khá. Ảnh: Hà Hoàng.Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Tuyên truyền hội viên phòng chống Covid-19

          Thông qua các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đã có 447 hộ nông dân mua các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất, được hỗ trợ lãi suất trên 2,7 tỷ đồng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi được triển khai hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh Hoà Bình. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

          Trong 10 năm qua, toàn tỉnh Hoà Bình đã thực hiện dồn điền, đổi thửa trên 4.700 ha. Từ đó hình thành những cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo nên những nông sản hàng hoá đặc trưng, chất lượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 100 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn, giá trị thu được trên 1ha đất sản xuất bình quân đạt trên 140 triệu đồng/ha. Nổi bật nhất, sau cam Cao Phong thì Chuối Viba là thương hiệu nông sản thứ 2 của tỉnh Hoà Bình được phục vụ trong các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 9.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ảnh: Hà Hoàng.

          Ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho biết, qua các phong trào của Hội phát động, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương với những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo, những mô hình điển hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau hữu cơ (Lương Sơn); Chăn nuôi dê (Lạc Thủy, Mai Châu); trồng gấc (Lương Sơn); chế tác đá cảnh (Lạc Thủy); nuôi cá lồng (thành phố Hòa Bình); làm chổi chít (Kỳ Sơn, Kim Bôi); trồng cam (Cao Phong); trồng bưởi Diễn, bưởi da xanh (Yên Thủy, Tân Lạc); trồng dổi lấy hạt (Lạc Sơn)...

          Hiện nay, có gần 100 hộ hội viên có thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng, số hộ thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng lên đến hàng chục nghìn hộ. Việc đưa ra chính sách, mục tiêu cụ thể và triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã mang lại nhiều thành quả, khẳng định vị thế của tổ chức Hội. Hội viên đã được khẳng định là vai trò chủ thể, trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc XDNTM, thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững.

                                                        Theo Hà Hoàng, Trang trại Việt

          (HBĐT) - Với tổng số trên 131.000 hội viên nông dân (HVND), chiếm hơn 80% hộ nông nghiệp toàn tỉnh và là lực lượng lao động chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giai cấp nông dân không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống KT-XH mà còn trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Họ đích thực là chủ thể của quá trình này.

         Mô hình rau hữu cơ liên nhóm của hội viên nông dân xã Cư Yên (Lương Sơn) giúp hội viên phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn huyện.
          Phát huy vai trò chủ thể, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
         Về huyện Lương Sơn, diện mạo đô thị hiện lên ngày càng rõ nét. Là một trong những điển hình của toàn tỉnh có sự bứt phá mạnh mẽ về phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đến năm 2019, Lương Sơn trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Có được kết quả này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, HVND trong huyện. Đồng chí Phùng Đức Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn cho biết: Phát huy vai trò nòng cốt, chủ thể của mình, các cấp Hội không chỉ thúc đẩy nông dân hăng hái thi đua sản xuất, sáng tạo, mà còn huy động được nguồn lực, sức dân trong xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, nội dung các phong trào thi đua của Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nghị quyết cũng như nhiệm vụ, hoạt động của các ngành, địa phương trên từng lĩnh vực cụ thể. Với nhiều phong trào được tổ chức thực hiện hiệu quả (sản xuất - kinh doanh giỏi; nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh…) đã góp phần giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. 
          Không riêng huyện Lương Sơn, cấp ủy, chính quyền các địa phương khác trong tỉnh luôn vận dụng, tổ chức phong trào thi đua của HND gắn với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn. Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được đẩy mạnh với hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế nhằm tích cực thực hiện phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”. Nhờ đó, nông dân phát huy tối đa nội lực, đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hơn 10 năm qua, các cơ sở Hội đã đóng góp trên 1.800 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, huy động trên 4,1 triệu ngày công lao động; hiến trên 364 ha đất… Nông dân trong tỉnh duy trì thực hiện 676 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; 38 khu dân cư kiểu mẫu và 55 vườn mẫu do Hội hỗ trợ.
            Tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong tình hình mới.
          Trong quá trình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban chấp hành HND các cấp đã bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp làm việc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, giúp họ nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như thời cơ, thách thức đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Có thể khẳng định, việc thực hiện Đề án 61 đã, đang phát huy hiệu quả, tạo động lực để nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại các địa phương vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: Chương trình phối hợp ở một số sở, ban, ngành của tỉnh và cấp huyện chưa thực sự toàn diện, chưa có cơ chế, chính sách cụ thể để tổ chức HND cùng tham gia thực hiện các đề án. Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo hoạt động của HND, một số chính quyền địa phương nhận thức chưa đầy đủ trong công tác phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức HND hoạt động. Việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp của một số ngành với HND có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, kịp thời; còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao...
         Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới. Trên cơ sở văn bản của T.Ư Hội ban hành, HND tỉnh bám sát tình hình thực tế ở các địa phương để chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm của Hội để phát huy sức mạnh, tạo động lực để nông dân đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tại địa phương. Vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Đẩy mạnh hỗ trợ liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn "vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng”…
         Đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch HND tỉnh đánh giá: Sự tham gia vào xây dựng thệ thống chính trị cơ sở đã nêu bật vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM. Do đó, thời gian tới, nhằm xây dựng hình mẫu người nông dân thế hệ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, các cấp Hội cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ, dạy nghề để thay đổi tư duy sản xuất, tạo việc làm. Vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng quy mô sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao theo 3 trục: Sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm địa phương theo chương trình OCOP, góp phần thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tạo hành lang pháp lý để hệ thống Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển thuận lợi, ổn định, có điều kiện để tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ. Tạo cơ chế để Hội tham gia thực hiện các chính sách của tỉnh về tiêu thụ nông sản hàng hóa, phát triển chuỗi liên kết giá trị. Ngoài ra, các địa phương cần ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để Hội các cấp thực hiện vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng NTM, là thành viên tích cực của các chương trình phát triển KT-XH nông thôn, tham gia vào việc hoạch định các kế hoạch phát triển KT-XH nông thôn..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 
                                                                                                                  Theo Thu Hằng, Báo Hoà Bình 
          (HBĐT) - Vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta khẳng định. Qua thực tế hơn 30 năm đổi mới, những thành tựu đạt được trong nông nghiệp luôn luôn gắn liền với vai trò làm chủ, chủ thể của giai cấp nông dân. Từ thực tế đó, những năm qua, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cấp Hội Nông dân (HND) đã chú trọng thực hiện các chính sách, chương trình nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nông dân, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM và giảm nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Bài 1- Thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển
          Trao "cần câu” cho nông dân
          Phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi góp phần hình thành những cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất chuyên canh. Ảnh chụp tại diện tích khoán trồng chè của nông dân xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ).
        Giai đoạn 2011-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp HND tỉnh Hoà Bình đã tập trung thực hiện những chính sách, chương trình nhằm xây dựng người nông dân thời đại mới và đổi mới tư duy nông nghiệp, có kỹ năng SX-KD theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng NTM bền vững. Trong đó, trọng tâm là Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (Đề án 61). Thực hiện Đề án, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014; các cấp HND trong tỉnh đã bám sát nội dung, chương trình hoạt động, tích cực tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền các cấp; các tổ chức, cá nhân và hội viên nông dân phát huy hiệu quả vai trò trung tâm, nòng cốt; thực hiện tích cực vai trò chủ thể, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển theo hướng CNH-HĐH; xây dựng tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, phát động và đẩy mạnh 3 phong trào lớn của Hội.
          Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của BCĐ Đề án 61 các cấp, các địa phương đã tổ chức có hiệu quả  hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân. Nổi bật và xuyên suốt trong 3 phong trào lớn là phong trào Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 10 năm qua, bình quân hằng năm có 72.000 hộ nông dân đăng ký SX-KD giỏi các cấp, chiếm khoảng 50,5% so với hộ nông nghiệp; số hộ đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp trên 36.000 hộ. Cùng với đó, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) sau khi được thành lập đã phát huy hiệu quả. Hiện, toàn tỉnh đang quản lý và khai thác tốt trên 37,284 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2011-2020,  trên 500 mô hình đã được xét duyệt và trên 6.500 lượt hộ nông dân đã được vay vốn. Dư nợ nhận ủy thác với 3 ngân hàng (Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Liên Việt) của các cấp HND không ngừng tăng cả về số lượng, chất lượng các chương trình, dịch vụ tín dụng và ưu đãi. Từ đó, qua các năm xuất hiện ngày càng nhiều điển hình SX-KD giỏi, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.
          Hội viên Đinh Văn Đứng là một trong những điển hình trong phong trào SX-KD giỏi của xã Vân Sơn (Tân Lạc). Từ sau khi Sở KH&CN triển khai dự án phục tráng quýt cổ, hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc và đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã, ông đã mạnh dạn lựa chọn loại cây này để thoát nghèo. Ông Đứng chia sẻ: Khoảng hơn 15 năm trước, Chương trình 135 đã đưa giống quýt Nam Sơn đến với hộ nghèo của xã. Cùng với sự quan tâm, hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn địa phương, của tỉnh và sự đồng hành của HND, ông được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện mục tiêu XĐ-GN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sau nhiều năm cần cù lao động, đến nay, quy mô vườn của ông đã mở rộng với 900 gốc quýt và hàng chục con gia súc. Mô hình đạt doanh thu trên 260 triệu đồng/năm; hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động với thu nhập 170.000 đồng/ngày. Ngoài tập trung làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, ông cũng là một hội viên tích cực trong các hoạt động Hội. Thực hiện phong trào xây dựng NTM, thời gian qua, gia đình ông đã đóng góp sức lao động cùng bà con địa phương hiến 150m2 đất để xóm mở đường giao thông vào khu sản xuất.
          Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Trong 10 năm, xác định cho nông dân "cần câu” chứ không cho con cá, các cấp Hội đã hỗ trợ bà con tiếp cận KHKT, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp phát triển SX-KD. Việc xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành chuyên môn, Liên minh HTX để tạo nguồn lực và thống nhất chương trình hành động trong quá trình củng cố, xây dựng kinh tế hợp tác ở nông thôn được đẩy mạnh. Qua đó, đã xây dựng được 322 mô hình kinh tế tập thể (249 tổ hợp tác và 73 HTX). Từ các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho HVND trong tỉnh đầu tư vào phát triển sản xuất trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... góp phần giảm nghèo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.
             Góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững
          Thực hiện các chương trình, đề án trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng (khóa X), các cấp Hội đã tích cực tham gia chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, quy hoạch vùng nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế, thế mạnh của từng địa phương và Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.
          Thông qua các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đã có 447 hộ nông dân mua các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất, được hỗ trợ lãi suất trên 2,7 tỷ đồng. Phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi được triển khai hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong 10 năm, toàn tỉnh đã thực hiện dồn điền, đổi thửa trên 4.700 ha. Từ đó hình thành những cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ KHKT tạo nên những nông sản hàng hoá đặc trưng, chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 100 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn; giá trị thu được trên 1ha đất sản xuất bình quân đạt trên 140 triệu đồng/ha (tăng trên 2,2 lần so với năm 2010). Nổi bật nhất, sau cam Cao Phong thì chuối Viba là thương hiệu nông sản thứ 2 của tỉnh ta được phục vụ trong các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline. Theo thống kê, có đến gần 100 hộ HVND thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng; số hộ thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng lên đến hàng chục nghìn hộ.
          Với việc đưa ra chính sách, mục tiêu cụ thể và triển khai đồng bộ từ tỉnh, địa phương, cơ sở trong triển khai thực hiện Đề án; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với các cấp Hội đã mang lại nhiều thành quả, khẳng định vị thế của tổ chức Hội, vai trò chủ thể, trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững.
                                                                          (Còn nữa)
                                                                  Theo: Thu Hằng, Báo Hoà Bình
                                                                                      
                                                         

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện các hoạt động trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ đó đã đem lại những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh, hàng năm Hội Nông dân tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch, ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện đề án. Qua 10 năm thực hiện Đề án 61, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh vận dụng thực hiện có hiệu quả Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hoạt động dịch vụ, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội trong tỉnh quản lý là 36,284 tỷ đồng, các dự án được vay vốn Quỹ HTND bước đầu đã phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, các cấp Hội tín chấp, nhận ủy thác từ các Ngân hàng cho gần 60.000 hộ nông dân vay vốn sản xuất; tổ chức 11.146 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 668.000 hội viên, nông dân về sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, trồng rau an toàn, liên kết sản xuất…; tín chấp ký hợp đồng cung ứng 43.136 tấn phân bón trả chậm cho nông dân. Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đã thành lập được 397 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và 256 chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, đồng thời hỗ trợ nông dân quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các phong trào của hội, nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã từng bước cải thiện thu nhập, đời sống của hội viên, nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương...

mo hinh lac thuy bai hue

Cùng với đó, hoạt động vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các cấp hội vận động hội viên nông dân đóng góp được 1.800 tỷ đồng, trong đó có trên 4.130.000 ngày công lao động; hiến 364,19ha đất; xây dựng trên 600 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; duy trì 38 khu dân cư nông thôn mới, 55 vườn mẫu do Hội hỗ trợ; 02 mô hình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón; vận động hội viên nông dân trồng “hàng cây nông dân”, có 137/150 xã đã thực hiện trồng được 35.694 cây có quy mô trồng là 125.085m dài. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội và hội viên, nông dân. Riêng năm 2020, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 06 lớp truyền thông phòng, chống ma túy, 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, 01 lớp về Bảo vệ Tài nguyên môi trường, 03 lớp về an toàn vệ sinh lao động, 04 hội nghị về an toàn thực phẩm, 06 cuộc tọa đàm về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, 04 cuộc tọa đàm về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; 01 cuộc ra quân diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS, 05 cuộc mít tinh hưởng ứng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và trồng hàng cây nông dân cho trên 3.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng với tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam cũng được phát huy, thông qua việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho nông dân, Hội Nông dân các cấp tổ chức được trên 1.000 lớp nghề cho 28.677 lượt hội viên nông dân, tư vấn, giới thiệu cho hội viên nông dân được học nghề có việc làm có thu nhập từ 3,5 đến 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó còn tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát và phản biện xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức hội; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng hội viên...

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành, hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Xây dựng mới các mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; khai thác hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng cho nông dân vay.

                                         BÍCH HUỆ

                                         Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542953
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
124
1002
3460
792551
3871
5768
2542953

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 14:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction