Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện các hoạt động trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ đó đã đem lại những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh, hàng năm Hội Nông dân tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch, ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện đề án. Qua 10 năm thực hiện Đề án 61, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh vận dụng thực hiện có hiệu quả Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hoạt động dịch vụ, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội trong tỉnh quản lý là 36,284 tỷ đồng, các dự án được vay vốn Quỹ HTND bước đầu đã phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, các cấp Hội tín chấp, nhận ủy thác từ các Ngân hàng cho gần 60.000 hộ nông dân vay vốn sản xuất; tổ chức 11.146 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 668.000 hội viên, nông dân về sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, trồng rau an toàn, liên kết sản xuất…; tín chấp ký hợp đồng cung ứng 43.136 tấn phân bón trả chậm cho nông dân. Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đã thành lập được 397 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và 256 chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, đồng thời hỗ trợ nông dân quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các phong trào của hội, nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã từng bước cải thiện thu nhập, đời sống của hội viên, nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương...

mo hinh lac thuy bai hue

Cùng với đó, hoạt động vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các cấp hội vận động hội viên nông dân đóng góp được 1.800 tỷ đồng, trong đó có trên 4.130.000 ngày công lao động; hiến 364,19ha đất; xây dựng trên 600 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; duy trì 38 khu dân cư nông thôn mới, 55 vườn mẫu do Hội hỗ trợ; 02 mô hình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón; vận động hội viên nông dân trồng “hàng cây nông dân”, có 137/150 xã đã thực hiện trồng được 35.694 cây có quy mô trồng là 125.085m dài. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội và hội viên, nông dân. Riêng năm 2020, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 06 lớp truyền thông phòng, chống ma túy, 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, 01 lớp về Bảo vệ Tài nguyên môi trường, 03 lớp về an toàn vệ sinh lao động, 04 hội nghị về an toàn thực phẩm, 06 cuộc tọa đàm về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, 04 cuộc tọa đàm về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; 01 cuộc ra quân diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS, 05 cuộc mít tinh hưởng ứng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và trồng hàng cây nông dân cho trên 3.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng với tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam cũng được phát huy, thông qua việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho nông dân, Hội Nông dân các cấp tổ chức được trên 1.000 lớp nghề cho 28.677 lượt hội viên nông dân, tư vấn, giới thiệu cho hội viên nông dân được học nghề có việc làm có thu nhập từ 3,5 đến 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó còn tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát và phản biện xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức hội; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng hội viên...

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành, hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Xây dựng mới các mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; khai thác hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng cho nông dân vay.

                                         BÍCH HUỆ

                                         Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Xã Đoàn Kết là xã vùng 2 của huyện Yên Thủy, có tổng diện tích tự nhiên là 1.634,61ha, có 11 thôn xóm với 1.014 hộ và 4.177 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 95%. Năm 2018, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh Bài xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

 

 

N

âng cao chất lượng tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra, đó là các cấp Hội cần đẩy mạnh liên kết dạy nghề cho hội viên nông dân theo hình thức cầm tay chỉ việc; phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nông dân về chuyển giao khoa học kỹ thuật, mua vật tư phân bón theo hình thức trả chậm. 

Trong 2 năm 2018 - 2019, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức được 19 lớp đào tạo nghề cho 570 lao động nông thôn trong toàn tỉnh tham gia học các nghề như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng nấm, trồng cây có múi, sửa chữa máy nông nghiệp... Phối hợp với Hợp tác xã Thành Công tổ chức 4 lớp nghề mây tre đan cho 100 nông dân của xã Bình Cảng (Lạc Sơn) có thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/tháng. Hội Nông dân các huyện, thành phố phối kết hợp với các đơn vị tại địa phương mở 65 lớp dạy nghề về trồng cây có múi, nuôi cá lồng, sửa chữa máy móc nông nghiệp, trồng và chăm sóc rau, quả theo phương pháp hữu cơ cho 3.600 hội viên nông dân. Sau khi học nghề các nông dân được cấp chứng chỉ và áp dụng hiệu quả nghề đã học vào sản xuất, kinh doanh, có 2.700 nông dân có việc làm.

Các lớp nghề được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, dành 60% số giờ học cho thực hành ngay trên đồng ruộng, ngoài ra còn tổ chức cho nông dân đi tham quan thực địa, thăm mô hình, các làng nghề điển hình, để nông dân dễ dàng tiếp cận học hỏi sản xuất theo mô hình đã có. Nhờ đó mà nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ra đời như: Mô hình nuôi gà công nghệ theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã An Bình huyện Lạc Thủy, mô hình nuôi cá lồng tại xã Tiền Phong huyện Đà Bắc, mô hình nuôi ong tại xã Tử Nê, xã Quy Hậu huyện Tân Lạc; rau hữu cơ Lương Sơn, cam Cao Phong.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 950 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.750 hội viên nông dân tham gia, qua đó giúp nông dân kịp thời tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, nuôi trồng, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu sinh học đúng liệu trình hiệu quả, từ đó nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

PHẠM KIM THOA

 

T

hực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai các hoạt động thực hiện phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Hội Nông dân huyện đã triển khai thực hiệnxây dựng 06 mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã: Tu Lý, Hào Lý, Hiền Lương, Cao Sơn, Toàn Sơn, Mường Chiềng. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo sát sao đến 100% các cơ sở Hội, tại các mô hình làm điểm Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong huyện ngoài nguồn kinh phí được cấp 50 triệu/mô hình  khu dân cư kiểu mẫu và 10 triệu đồng/vườn mẫu Hội còn vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp sức người, sức của để xây dựng mô hình điểm đạt kết quả cao, từ đó nhân rộng ra các vùng lân cận và trong toàn huyện. Đến nay, các mô hình cơ bản đang trong giai đoạn hoàn thành, trong đó có 03 mô hình xây dựng đường điện chiếu sáng, 03 mô hình xây dựng tuyến đường hoa.

Để thực hiện được 11 tiêu chí trong mô hình khu dân cư kiểu mẫu Hội đã vận động được trên 3.000 hộ dân chỉnh trang nhà cửa, vườn tạp, khơi thông trên 1.000km cống, rãnh, phát quang đường làng ngõ xóm 370km, trồng con đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp 1,9km, làm đường điện chiếu sáng 11,3km, huy động được 1.220 ngày công trị giá 219.600.000 đồng, huy động đóng góp của cán bộ, hội viên và Nhân dân được trên 30 triệu đồng để xây dựng mô hình.

Các hoạt động xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trong năm qua luôn được các cấp Hội chú trọng nhất là trong khâu tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân bằng các hình thức sân khấu hóa, lồng ghép sinh hoạt chi tổ hội được 348 cuộc cho 5.670 hội viên nông dân có ý thức trách nhiệm chỉnh trang nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, quy hoạch vườn tạp, chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Hội đã vận động duy trì, xây dựng được 9 mô hình thu gom rác thải, 15 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, 03 mô hình nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh; đặc biệt, Hội đã làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới.

BÙI THỊ HẰNG

HND huyện Đà Bắc

 

D

án cho vay bê giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup đã mang đến những hiệu quả tích cực, tạo cơ hội giúp các hộ nông dân nghèo 2 huyện Kim Bôi và Lạc Sơn nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

ẢNH BÀN GIAO BÒ

Năm 2017, dự án cho vay bê giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup được triển khai tại Hòa Bình với hình thức “ngân hàng bò giống” đó là sau khi hộ tiếp nhận con giống sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng thành bò trưởng thành và cho sinh bê con. Bê con phải được nuôi đến 12 tháng tuổi thì hộ nuôi có nghĩa vụ trả lại cho ban điều hành dự án để chuyển giao cho hộ tiếp theo. Sau đó, chủ hộ sẽ được toàn quyền sử dụng bò mẹ để nuôi và tiếp tục nhân giống. Dự án có tổng số 400 con bò giống sinh sản đã được Hội Nông dân tỉnh giao tận tay cho 400 hộ nông dân của 20 xã thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Kim Bôi. Chất lượng con bê giống đạt và vượt tiêu chuẩn quy định trọng lượng từ 160-180kg/con, tỷ lệ máu laisind đạt ¾, tổng trị giá dự án là 6,6 tỷ đồng, bên cạnh đó, ngân sách tỉnh chi đối ứng 90 triệu đồng cho hoạt động của Ban Điều hành, kiểm tra nuôi tân đáo, nghiệm thu và bàn giao bê, kiểm tra sau bàn giao và tiêm phòng...

Trong quá trình thực hiện các dự án, các hộ nông dân chăn nuôi được tập huấn, hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, biện pháp phòng trị bệnh cho bò, phối giống cho bò. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức tiêm phòng vác xin lở mồm long móng và tụ huyết trùng cho 100% đàn bò đảm bảo phòng trừ dịch bệnh, giao lại cho địa phương cử cán bộ thú y thường xuyên tuyên truyền, giúp dân tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh cho bò.

Thời gian đầu mới nhận bàn giao giống, các hộ nông dân gặp không ít khó khăn bởi do vật nuôi không quen với thời tiết khí hậu của địa phương mùa đông thường có rét đậm, rét hại, các hộ nhận bê chưa kịp chuẩn bị bố trí diện tích trồng cỏ, mà quen với tập quán chăn thả tự nhiên nên đã bị chết 08 con, đã được Ban điều hành các huyện cho mua bổ sung. Đến nay, sau 3 năm triển khai, đàn bò đã tăng được 172 con, Ban thực thi cấp xã đã bàn giao bê cho 54 hộ vay đợt 2. Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, huyện Kim Bôi có 200 hộ được vay đã có 95 hộ thoát nghèo, các xã đã duy trì và phát triển tốt như các xã Kim Sơn, Bắc Sơn, Trung Bì, Nật Sơn; huyện Lạc Sơn có 200 hộ vay thì đã có 64 hộ thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn cho biết: Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, là nền tảng để các hộ vươn lên thoát nghèo. Dự án không chỉ cải thiện đời sống kinh tế cho người dân mà còn phát huy được tính tương trợ trong giúp nhau phát triển kinh tế của nông dân trên địa bàn xã. Ông Hương đánh giá cao phương pháp cách thức triển khai của Hội Nông dân và nhà tài trợ rất chu đáo, chặt chẽ, đây là cách làm hay bởi đã phát huy được vai trò giám sát giữa các hộ nuôi bò để đảm bảo việc chăm sóc bò giống đảm bảo trước khi bàn giao lại. Thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng đầu tư nhân rộng đàn bò để các hộ nghèo của xã đều được nhận bò, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hòa Bình là tỉnh miền núi, có điều kiện và khí hậu và đất đai do đó chăn nuôi chiếm 26,5% tỷ trọng cơ cấu ngành nông nghiệp. Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi đã và đang “càn quét” ngành chăn nuôi lợn như hiện nay thì chăn nuôi bò sẽ là hướng đi đúng với quyết định 1317-QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ngày 28/12/2018 về phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020 và định hướng năm 2030 giúp Hòa Bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần mục tiêu năm 2020 toàn tỉnh có 210 nghìn con trâu, bò. Chính vì thế, các dự án chăn nuôi bò do Hội Nông dân tỉnh triển khai đến các hộ dân nghèo không chỉ có ý nghĩa nhất thời mà còn có giá trị lâu dài, giúp các hộ vươn lên xóa nghèo bền vững; với quan điểm phát triển chăn nuôi phải gắn với phát triển xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt ở các khu vực vùng cao, xa, vùng đồng bào dân tộc.

Ông Lê Văn Thạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Dự án nuôi bò đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của hội viên nông dân, tạo sức bật đối với những hộ nghèo. Dự án đã giúp các hộ nghèo dần có cuộc sống ấm no, ổn định, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững theo đúng mục tiêu của dự án, thông qua đó, góp phần thu hút đông đảo nông dân tích cực tham gia và các hoạt động Hội và hưởng ứng các phong trào do tổ chức Hội phát động.

PHẠM KIM THOA

Phó Trưởng ban Tuyên huấn

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2376165
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
489
403
2909
622013
14222
11102
2376165

Your IP: 54.236.58.220
2021-02-27 22:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction