Tính đến đầu năm 2018, 11/11 đơn vị của tỉnh Hội thành lập được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Các cấp Hội cũng chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch vận động, phối hợp với các ngành liên quan để bổ sung Quỹ HTND từ nguồn ngân sách địa phương; đồng thời, vận động cán bộ, hội viên, nông dân các cơ sở Hội tham gia đóng góp.