Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Bài Cao Phong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện nhận Cờ đơn vị dẫn đầu

phong trào thi đua do UBND tỉnh Hòa Bình trao tặng


     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Cao Phong lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Cao Phong đã xây dựng chương trình hành động cụ thể về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội cấp cơ sở, nâng cao năng lực hội viên, nông dân trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, giữ vững thương hiệu sản phẩm Cam Cao Phong với tổng diện tích trên 3.000ha cây ăn quả có múi trong toàn huyện; duy trì phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm. Qua đó, góp phần xây dựng hình mẫu người nông dân thời kỳ mới và phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, tập hợp, thu hút hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội, xem đó là nhân tố quan trọng trong việc trí thức hóa nông dân, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ uy tín, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
      Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, kết quả, đến nay thành lập được 02 chi Hội nghề nghiệp và 18 tổ Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi... Thông qua tổ, nhóm theo ngành nghề, các câu lạc bộ nông dân đã thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, các mô hình chi tổ Hội nghề nghiệp đã tạo việc làm cho hội viên nông dân, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ.
        Trong công tác phát triển, quản lý hội viên, Hội Nông dân huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm tỉnh giao. Tính đến nay, toàn huyện có 7.300 hội viên, đạt 93,6% so với tổng số hộ nông nghiệp; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 95% trở lên; có 91 chi Hội, 156 tổ Hội theo khu dân cư. Hàng năm, có trên 70% số hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi và có trên 80% trong tổng số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp (trong đó hộ đạt cấp cơ sở 55%, hộ đạt cấp huyện 35%, cấp tỉnh 8%, cấp Trung ương 2%).
Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt việc củng cố kiện toàn Ban Chấp hành, đổi mới phương pháp vận động theo hướng thiết thực và hiệu quả, các hoạt động tập trung và hướng về cơ sở. Thực hiện duy trì và phát triển nguồn quỹ Hội, công tác thu nộp Hội phí được các cấp Hội thực hiện theo đúng quy định, chất lượng hoạt động của Hội ngày càng nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được kiện toàn và củng cố về số lượng, chất lượng để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Luôn coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý, phương pháp làm việc, kỹ năng điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm phối hợp tổ chức 03 lớp cho 377 cán bộ Hội. Đến nay, cán bộ Hội chuyên trách trong toàn huyện có tổng số 13 đồng chí có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên, 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.
        Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện đề ra, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp Hội Nông dân trong huyện thường xuyên đổi mới về hình thức và nội dung, hướng về cơ sở, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc xây dựng các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp truyền đạt các chủ trương, chính sách đến với hội viên, nông dân một cách chính xác và sinh động, hàng năm đã tổ chức được trên 270 buổi tuyên truyền, cho gần 23.000 lượt hội viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của Hội. Đồng thời, làm tốt công tác tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên.
Để phát huy vai trò nòng cốt trong việc phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ sở Hội khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, tiền vốn, tiếp thu các tiến bộ KHKT, tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, phát triển ngành nghề, chuyển dần sang sản xuất hàng hoá và dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao; ngành nghề, dịch vụ, du lịch ngày càng phát triển, các làng nghề truyền thống tiếp tục phát huy, thu hút nhiều lao động, tạo việc làm ổn định, các mô hình sản xuất kinh doanh, kinh tế trang trại, kinh tế hộ, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho hội viên nông dân, điển hình như hộ ông Trần Văn Thành, xóm Chiềng, xã Thung Nai; ông Vũ Tuấn Việt, khu 1, thị trấn Cao Phong; ông Bùi Văn Dương, xóm Bảm, xã Tây Phong… Xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp ở các mô hình kinh tế, các tổ hợp tác và hợp tác xã song song với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi, tổ Hội. Tổ chức dạy nghề, hỗ trợ nông dân và các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp tham gia chuỗi liên kết SXKD sản phẩm theo nhu cầu thị trường, tổ chức ứng dụng và chuyển giao các mô hình khoa học, công nghệ; xây dựng, thực hiện quản lý và phát triển Thương hiệu Cam Cao Phong; nhãn hiệu tập thể Mía tím Hòa Bình; hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã xây dựng tem truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ cấp mã vùng sản xuất và cơ sở chế biến, đóng gói, để sản phẩm nông nghiệp của địa phương có thể tham gia xuất khẩu; tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện cho nông dân nâng cao trình độ canh tác, duy trì và thành lập mới các tổ nhóm nông dân, các tổ hợp tác, làm nền tảng tiến tới thành lập các hợp tác xã.

Đây cũng là định hướng để tập trung các nguồn lực đầu tư về vốn, ứng dụng tiến bộ KHKT, giúp nông dân sản xuất có hiệu quả, làm nòng cốt cho phong trào phát triển kinh tế ở nông thôn.

Hàng năm, các cấp Hội xây dựng các tiêu chí thi đua sát với thực tế, khen thưởng kịp thời, đúng thành tích, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Hội Nông dân huyện được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và đề nghị tặng Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam cho 01 tập thể và 01 cá nhân; HND tỉnhtặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân. Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 30 tập thể và 50 cá nhân. Hội Nông dân huyện Cao Phong được Ủy ban nhân huyện Cao Phong khen tặng có thành tích xuất sắc trong Phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

                                                                              BÙI ĐỨC BIÊN

                                                                              Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong

P

hong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989; đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng triệu hộ nông dân.

Trong những năm qua, phong trào đạt được nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao.

Để duy trì và thực hiện tốt phong trào, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn quan tâm đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới như: “dồn điền, đổi thửa”, hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; hợp tác xây dựng tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hằng năm, tổ chức 431 lớp, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho trên 25.000 lượt hội viên nông dân; dạy nghề theo nhu cầu, xây dựng các mô hình trình diễn; phát động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng được các cấp Hội chú trọng, tính đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý là 31,534 tỷ đồng, đây cũng là nguồn vốn quan trọng giúp xây dựng hàng ngàn mô hình sản xuất để tuyên truyền cho nông dân thực hiện; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy nông nghiệp, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển 244 THT, HTX; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Bởi vậy, đã thu hút được đông đảo các hộ nông dân tham gia phong trào và ngày càng có nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; kết quả bình quân hằng năm có trên 73 nghìnhộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và kết quả bình xét đều có trên 35 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Trong các hộ tiêu biểu có nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động có việc làm thường xuyên, nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Kết quả thống kê trong năm 2018, có 90 hộ cho thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng; 756 hộ đạt thu nhập từ 300-500 triệu đồng; 2.970 hộ đạt từ 200-300 triệu đồng và 32.123 hộ đạt thu nhập từ 100-200 triệu đồng. Tiêu biểu như ông Trần Văn Minh xã Liên Sơn (Lương Sơn) mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ; ông Bùi Văn An xóm Rò xã Phú Lai (Yên Thủy) mô hình chăn nuôi, dịch vụ; Bà Nguyễn Thị Thu, khu 2 (Cao Phong) mô hình trồng cam...

Phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau làm giàu và giúp hộ nghèo vươn lên, tạo nhiều việc làm ở nông thôn; góp phần giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 phối hợp với tập đoàn Vingroup hỗ trợ 400 con bê cái giống sinh sản cho 400 hộ nghèo và cận nghèo (tại 02 huyện Kim Bôi và Lạc Sơn); hỗ trợ xây dựng được 26 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà trị giá từ 20 triệu đồng/nhà; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ xây dựng và bàn giao 863 nhà đại đoàn kết cho hộ hội viên nông dân nghèo; hỗ trợ các gia đình hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mưa lũ với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, giúp đỡ hộ hội viên nghèo, hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ già yếu neo đơn và hộ chính sách; ủng hộ đóng góp quỹ “Hạt thóc vàng” với tổng số tiền 34,5 triệu đồng.

Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi bắt đầu triển khai các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia, chủ động hướng dẫn, tuyên truyền rộng rãi để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội đã vận động nông dân phát huy nội lực, tu sửa các công trình, đường giao thông, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng tạo cảnh quan môi trường đặc biệt là trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Bình quân hàng năm hội viên nông dân đã tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn; hiến đất làm đường... Đặc biệt là triển khai xây dựng điểm 11 mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu” tại 11 huyện thành phố. Từ phong trào, hội viên, nông dân đã tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, phát huy nội lực qua đó đã góp phần đưa 63/191 xã đạt chuẩn NTM (bằng 33% tổng số xã), thành phố Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, bình quân các xã trong tỉnh đạt 13,8 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội đã góp phần xây dựng và phát triển các mô hình làm ăn có hiệu quả, cải thiện nâng cao đời sống hộ nông dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội cơ sở; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp ph

     Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân là nhiệm vụ được Hội Nông dân các cấp quan tâm thực hiện. Thực tế công tác Hội có vững mạnh hay không, phần nhiều phụ thuộc vào những cán bộ đang công tác tại địa phương đó. Cán bộ mạnh, tích cực với phong trào, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần định hướng cho nông dân thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn cho tổ chức hội.
Bài chị Hằng

       Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những chính sách của Nhà nước, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo… góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất  cho nông dân và cư dân nông thôn. Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (NĐ 55) về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010.

Ảnh bài NĐ55

C

hị Nguyễn Thị Trình, chi Hội trưởng chi Hội xóm Mát Trên, xã Dân Chủ (TPHB) được hội viên nông dân trong chi Hội tín nhiệm, noi gương không chỉ bởi chị là người phụ nữ nghị lực, vượt khó mà còn là cán bộ Hội nhiệt tình, năng động, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân. Suốt 15 năm làm cán bộ chi Hội trưởng chị luôn thể hiện tính gương mẫu và tận tâm với công việc, giúp đỡ hội viên của mình.

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2272737
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
219
343
1737
523482
2946
12580
2272737

Your IP: 3.236.15.142
2020-07-09 17:27
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction