Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh


T

rước cách mạng tháng Tám, để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và tổ chức lực lượng nông dân tiến bộ đấu tranh chống lại áp bức bóc lột, đòi lại quyền tự do dân chủ chống sưu cao thuế nặng của Thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng tháng 12/1930, tổ chức nông dân đầu tiên của Hòa Bình được thành lập tại làng Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy. Hoạt động cách mạng tổ chức “Nông Hội đỏ” và phong trào đấu tranh của nông dân tại Lạc Thủy nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã tạo nên phong trào đấu tranh sôi nổi làm cho Thực dân Pháp phải lo sợ, chúng tăng cường đàn áp, khủng bố, bắt bớ… Song tổ chức “Nông Hội đỏ” vẫn tổ chức tích cực các hoạt động tuyên truyền đường lối chủ trương cách mạng của Đảng tới nông dân và kêu gọi nông dân tham gia tổ chức Hội ngày càng đông chống lại sự đàn áp của kẻ thù.

Trong thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc tháng 11 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”. Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định những đóng góp to lớn của nông dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững vai trò và khả năng cách mạng của giai cấp nông dân nước ta, Đảng ta đã có đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn và sáng tạo ra phương pháp cách mạng thích hợp với khả năng, truyền thống cách mạng của nông dân nước nhà. Thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng, liên minh công nông đã làm cho uy tín và sức mạnh của giai cấp công nhân vượt xa số lượng; làm cho giai cấp nông dân phát huy mạnh mẽ truyền thống và khả năng cách mạng của mình; là cơ sở củng cố, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất; là nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân; là cơ sở để xây dựng quân đội nhân dân; là điều kiện cần thiết để chuyển cách mạng dân tộc dân chủ lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Từ khi tái lập tỉnh Hòa Bình năm 1991, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; giai cấp nông dân Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quê hương và bảo vệ tổ quốc. Hội Nông dân các cấp đã thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nông dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân; có nhiều tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền các cấp về chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh và xây dựng nông thôn phát triển bền vững; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong những năm qua, Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Hội và phong trào nông dân từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân; vận động, tuyên truyền cho nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận.

Các cấp Hội trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; động viên hỗ trợ nông dân vượt qua nhiều khó khăn thách thức của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nông sản thế giới. Cùng với đó các cấp Hội đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức nhiều hình thức hoạt động mới hay và hiệu quả; những hoạt động phong phú, thiết thực, đưa nhanh khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân trong tỉnh phát triển mạnh mẽ nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi,đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; thông qua các hoạt động truyền thông vận động thay đổi tư duy của người nông dân vốn quen với sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ và manh mún lạc hậu, tiếp cận với khoa học kỹ thuật và phương pháp sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến nâng mức thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn tăng mạnh từ 75 triệu đồng 2013 lên gần 120 triệu đồng năm 2018, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tỉ phú nông dân góp phần quan trọng xoá đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững đóng góp vào nông nghiệp tỉnh ta ngày càng phát triển ổn định. Qua đó, đã tập hợp thu hút được nhiều nông dân vào tổ chức Hội đến nay toàn tỉnh có 133.602 hội viên sinh hoạt tại 1473 chi hội và 2437 tổ Hội.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đã tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động nói chung và nông dân nói riêng. Kinh tế nước ta cũng đang hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới. Đây là cơ hội nhưng cũng là khó khăn, thách thức trong sản xuất và đời sống của người nông dân đòi hỏi tổ chức Hội tiếp tục không ngừng đổi mới phương thức tổ chức hoạt động để hỗ trợ cho người nông dân sẵn sàng bước ra “biển lớn”, với những giải pháp đồng bộ và cụ thể như:

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ. Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả. Tập trung xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới phát triển toàn diện, từng bước hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ, sáng tạo, văn minh, nêu cao lòng tự hào, tự trọng dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển.

Bên cạnh phát động tổ chức các phong trào, Hội cần tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân có mục tiêu theo chương trình quốc gia như: Biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn và đích đến là tăng thu nhập cho nông dân, huấn luyện nông dân thực hành theo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông sản an toàn; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thương hiệu và hướng tới xuất khẩu các loại nông sản vốn là thế mạnh của Hòa Bình. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ nông dân về pháp luật, để họ đủ mạnh, đủ sức “đề kháng” trước những biến động của kinh tế xã hội, về mua bán vật tư nông sản và thương thuyết, ký kết hợp đồng. Cùng với đó phải đẩy nhanh việc cung cấp thông tin, đưa công nghệ thông tin đến với nhà nông, bởi thiếu thông tin sẽ làm nông dân tụt hậu không có tư duy đổi mới và sẽ thua trong thương trường.

Các cấp Hội phải chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Phát huy truyền thống giai cấp nông dân Hòa Bình sẽ tiếp tục "Ðoàn kết - Ðổi mới - Chủ động - Hội nhập - Phát triển", giữ vững, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

1912057
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
216
223
624
164365
5190
6466
1912057

Your IP: 3.209.80.87
2019-10-22 20:20
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction