CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

T

rong công cuộc đổi mới đất nước, công tác tăng cường vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội Nông dân là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã có những đóng góp vào kết quả chương trình toàn khóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

IMG 20190715 101906

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải - PCT HND tỉnh tặng hoa cho các đội tham gia giao lưu truyền thông xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tại xã Tân Thành, huyện Lương Sơn

Gắn các cuộc vận động với phong trào thi đua của Hội

Thông qua các Chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo ra sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, cũng như thế mạnh của Hội Nông dân triển khai có hiệu quả, từ đó tăng cường tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội. Hội Nông dân các cấp đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Hội, hưởng ứng và phát động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tham gia các cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động với Ủy ban MTTQ tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân tham gia tổ chức Hội.

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu, giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; xây dựng các mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm… Trong 5 năm, từ 2013 - 2018, bình quân hàng năm có 73.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 35.900 hộ được công nhận đạt sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh; hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với vai trò chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới, các cấp Hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực ở cơ sở như hiến đất làm đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng khác, xây dựng chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, trong những năm qua, hội viên nông dân đã đóng góp 1.791.800 ngày công, hiến 188,79ha đất, làm mới và duy tu bảo dưỡng trên 3.511km đường giao thông nông thôn; xây mới và cải tạo 6.294km kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới hơn 3.201 cầu, cống các loại; lắp đặt 30 bể rác thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật; xây mới, sửa chữa 137 công trình trường học, trạm y tế… ngoài ra đóng góp vật liệu, máy móc, tiền của tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Các cấp Hội đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị hỗ trợ giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, kết quả đã vận động ủng hộ được trên 455 triệu đồng, 550 suất quà, ngoài ra còn ủng hộ quần áo, chăn màn, đồ dùng gia đình... cho các hộ bị thiệt hại. Bên cạnh đó, Hội đã trực tiếp vận động nông dân đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng được 75 “nhà mái ấm nông dân”, xóa 470 nhà tạm, hỗ trợ 29.122 ngày công, đã giúp 21.201 hộ nông dân thoát được nghèo, cải thiện điều kiện nhà ở; xây dựng và bàn giao 863 nhà đại đoàn kết cho hộ hội viên nông dân nghèo. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vận động gia đình hội viên nông dân đăng ký "Gia đình văn hoá" hàng năm đã có trên 92.000 hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký, có trên 78.000 hộ nông dân đạt "Gia đình văn hoá". Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, xây dựng mô hình “chi Hội nông dân tự quản", tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, ma túy... Thông qua các phong trào, nhiều khu dân cư ở nông thôn đã tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí; thực hiện nếp sống văn hóa mới, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang sạch, đẹp; điều kiện ăn ở, vệ sinh môi trường, đi lại, học hành, khám chữa bệnh ở nông thôn từng bước được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt. 

Giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Xác định việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm, các cấp Hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đăng ký với cấp ủy các nội dung về giám sát và phản biện xã hội, đồng thời xây dựng chương trình phối hợp hành động cụ thể như: giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng đường bê tông nội đồng, bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chính sách đối với người khuyết tật; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng…Qua giám sát, đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất điều chỉnh những quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự (sửa đổi); đóng góp dự thảo Đại hội đảng bộ các cấp; Hội đã phối hợp với các cơ quan giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND, của Quốc Hội sau mỗi kỳ họp. Theo tổng hợp, có trên 90% ý kiến đã được các ngành chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp. Tham gia ý kiến góp ý cho trên 70 dự thảo văn bản là các Nghị quyết, Đề án, Quyết định, Quy định; các văn bản Luật, dưới Luật liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, hội viên, nông dân như việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện của các cơ quan Nhà nước đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, trong chương trình xây dựng nông thôn mới; trong các Luật phòng, chống tham nhũng lãng phí, Luật Đất đai, Luật Chăn nuôi, Luật trồng trọt... được cán bộ, hội viên nông dân đồng tình cao và tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các ý kiến tham gia góp ý của Hội Nông dân các cấp đều được đánh giá cao, đã có nhiều ý kiến quan trọng đề xuất với tỉnh và Trung ương kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung quan trọng vào các dự thảo cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời đã phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Để có kết quả đạt được, trong những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung mọi hoạt động hướng về cơ sở, đội ngũ cán bộ chuyên trách được kiện toàn đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được trang bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác lãnh đạo điều hành từ đó cụ thể hóa Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức các cuộc vận động và phong trào nông dân, góp phần không nhỏ vào việc đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra; từ đó giúp cho nông nghiệp nông dân và nông thôn phát triển đồng bộ theo hướng tích cực, đời sống người dân nông thôn được cải thiện, an ninh chính trị ổn định, tạo ra niềm tin vững chắc của nông dân với Đảng và Nhà nước.
 
Nguyễn Thị Hương Hải - Phó Chủ tịch HND tỉnh

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2402562
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
202
189
2610
648537
11699
14332
2402562

Your IP: 34.204.185.54
2021-04-15 19:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction