Chính trị kinh tế

Đ

 

ại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình lần thứ X, diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và các cấp, các ngành trong tỉnh vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; qua đánh giá cho thấy diện mạo nông nghiệp, nông thôn và đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

 

IMG 9665

 

Để thúc đẩy hỗ trợ cho nông dân làm chủ cuộc sống, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra đó là phải tiếp tục thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nông dân; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh ở khu vực nông thôn, hỗ trợ nông dân tích cực và chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật mới để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Sản xuất phát triển gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện nâng cao đời sống của nông dân.

Với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp vào cuộc sống tạo niềm tin với Đảng, với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Hội Nông dân các cấp đã đề ra; tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ hai, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu các cấp Hội cần bám sát vào những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, từ đó tạo được bước chuyển biến, thúc đẩy các phong trào nông dân góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ởđịa phương.

Để Nghị quyết gắn sát với thực tiễn cơ sở đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp vào cuộc sống; Hội Nông dân các huyện, thành phố cần nắm chắc vận dụng một cách sáng tạo nghị quyết của Hội trong việc xây dựng chương trình hành động ở địa phương gắn với thực tiễn ở cơ sở và tập trung triển khai việc thực hiện chương trình hành động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên trong hệ thống Hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những biện pháp cụ thể để đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, thi đua lao động, sản xuất, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Các cấp Hội tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, pháp luật, khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường; đẩy mạnh tổ chức học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên nông dân, góp phần giảm nghèo bền vững và làm giàu bền vững. Các cấp Hội tiếp tục chủ động giúp những nông dân sáng tạo đi đầu trong mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, trong áp dụng khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ hộ gia đình, nhóm hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ gia trại, trang trại nông dân trẻ giỏi làm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời phát huy có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.

Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp sẽ là luồng sinh khí mới, tạo thành cuộc cách mạng sâu rộng ở nông thôn, một động lực mãnh liệt để nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, khu dân cư; đòi hỏi, đội ngũ cán bộ được rèn luyện, trưởng thành; phương thức lãnh đạo quản lý, điều hành của các cấp Hội cũng cần phải đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, bài bản, sáng tạo, quyết liệt, để tạo sự gắn kết mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ Hội với nông dân, củng cố vững chắc niềm tin của hội viên nông dân với tổ chức Hội. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng, gắn với đó là để đánh giá cán bộ, đánh giá phong trào của từng địa phương. Qua đó tạo động lực, đề cao trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Việc thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống tổ chức Hội đòi hỏi các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân phải kiên trì, bền bỉ góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách toàn diện, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân; thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

                           NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

                              Phó Chủ tịch HND tỉnh

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân