Chính trị kinh tế

          Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tuyên truyền vận động, tập hợp rộng rãi giai cấp nông dân đi theo con đường của cách mạng, là cầu nối vững chắc giữa giai cấp nông dân với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền nhân dân ở nông thôn. Đến nay, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát định hướng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Qua đó, công tác tập hợp vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội ngày càng nhiều, hằng năm phát triển hội viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tính đến nay toàn tỉnh có 133.300 hội viên. Song song với công tác phát triển hội viên công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội các cấp được quan tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

        Các phong trào thi đua của Hội đã thật sự đi vào đời sống của nông dân, là động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; chất lượng thực hiện các phong trào của Hội thiết thực hiệu quả hơn, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Hội, qua hoạt động các phong trào thi đua đã khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và huy động sự tham gia tích cực của hội viên nông dân. Các cấp Hội đã làm tốt vai trò trách nhiệm trong kết nối hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, học tập kinh nghiệm và quản lý để phát triển kinh tế theo các hình thức trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã. Qua đó, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm trở lên ngày càng nhiều, tiêu biểu có hộ thu nhập hàng tỷ đồng/năm.

        Hoạt động của Hội luôn hướng về cơ sở, nhằm hỗ trợ nông dân có điều kiện tốt hơn để sản xuất phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Các cấp Hội triển khai có hiệu quả việc phối hợp với các cấp, các ngành giúp nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, nguồn vốn để phát triển sản xuất, phối hợp với ngành Ngân hàng tín chấp cho nông dân vay vốn đến nay mức dư nợ đạt trên 2.531 tỷ đồng cho 60.634 hộ vay thông qua 1.680 tổ vay vốn. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội trực tiếp quản lý và cho vay được sử dụng có hiệu quả, với dư nợ là 28,020 tỷ đồng, đầu tư cho 1.533 hộ vay vốn được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp hiến kế, hiến công, hiến đất và các nguồn lực khác để tham gia xây dựng nông thôn mới, với những hoạt động cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí thi đua như giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tập thể, bảo vệ môi trường nông thôn, triển khai thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”… với những hoạt động thiết thực cụ thể đó đã góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 54 xã, chiếm 28,3% trên tổng số xã toàn tỉnh. Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, làm tốt công tác tuyên truyền trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội ở nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.Phát huy vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia đóng góp, đề xuất nhiều chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những kết quả mà Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong tỉnh đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vai trò, vị thế, đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Hội và phong trào nông dân, đóng góp một phần vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Ghi nhận thành tích đó, các cấp Hội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh, các ngành tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

           Năm 2018 là năm diễn ra đại hội Hội Nông dân các cấp sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, các cấp Hội đã tham mưu lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội ở cả 3 cấp với phương hướng, mục tiêu và các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng trong nền kinh tế thế giới. Trong thời gian tới với nhiều thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức đan xen, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh cần bám sát yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đã đề ra.

        Một là,tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, tiếp tụcđổi mới công tác tuyên truyền, vận động giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân, theo hướng thiết thực, cụ thể và hiệu quả, nhằm đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Hội vào cuộc sống; các phong  trào  thi  đua  của  Hội gắn với việc thực 

hiện hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

       Hai là, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu quả, từng bước xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, tôn trọng kỷ cương pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.

 

       Ba là, Vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, tích cực xây dựng nông thôn mới, trọng tâm hoạt động của các cấp Hội là vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể và xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, nhằm huy động nguồn lực, sức mạnh trong nông dân để liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa cạnh tranh trên thị trường.

 

      Bốn là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, thông qua đó huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa làng, xóm trong cộng đồng dân cư, nhằm khai thác phát huy tiềm năng thế mạnh trong cộng đồng nông thôn và nông dân, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

 

      Năm là, Phát huy vai trò đại diện của giai cấp nông dân mà Hội Nông dân làm nòng cốt, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân kịp thời đề xuất, kiến nghị, tham gia, góp ý xây dựng chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân