Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

       Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Hòa Bình. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Trọng tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở, gắn công tác xây dựng tổ chức Hội với phát triển kinh tế - xã hội; lấy phát triển kinh tế - xã hội làm động lực để củng cố tổ chức Hội, tạo lòng tin của nông dân, gắn nghĩa vụ với quyền lợi của nông dân khi tham gia vào Hội. Các cấp Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đến nay toàn tỉnh có 208 cơ sở Hội, 1.972 chi Hội và 2.686 tổ Hội, với tổng số hội viên là 133.645 hội viên, đạt 88,5% so với tổng số hộ nông nghiệp; đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp từng bước chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu về trình độ theo quy định, năng lực thực tiễn được nâng lên. Chất lượng hoạt động cơ sở Hội ngày càng được hoàn thiện, hàng năm số cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh từ 85% trở lên; số chi, tổ Hội khá và vững mạnh đạt trên 75% trở lên.

Các phong trào thi đua trong nông dân đã đem lại nhiều kết quả, trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của các cấp Hội. Đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình, nhiều nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ở các cấp đã mạnh dạn đầu tư sản xuất với quy mô lớn, tạo ra hàng hóa cung ứng trên thị trường, thu hút lao động trong địa bàn nông thôn tham gia giải quyết việc làm tại chỗ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Số hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp ngày càng tăng, đầu nhiệm kỳ có 27.000 hộ SXKD giỏi/năm đến cuối nhiệm kỳ số hộ đạt đã tăng lên 34.000 hộ/năm bằng 50% so tổng số hộ đăng ký hằng năm.

Để phong trào ngày càng phát triển bền vững, có sức lan tỏa, các cấp Hội tập trung huy động khai thác mọi nguồn lực để hỗ trợ nông dân. Bằng nhiều nguồn huy động, đến nay, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh đạt 28,020 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.535 hộ vay phát triển sản xuất, phối hợp với ngành Ngân hàng duy trì việc tín chấp cho nông dân vay vốn, với mức dư nợ đạt trên 2.400 tỷ đồng cho 60.840 hộ vay. Để đồng vốn phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, các cấp Hội phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho trên 70.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Ngoài ra các cấp Hội đã trực tiếp, phối hợp dạy nghề cho 12.560 hội viên nông dân, thực hiện dịch vụ hỗ trợ mua máy móc, vật tư phân bón theo phương thức trả chậm cho nông dân, tín chấp cho hội viên mua 28.876 tấn phân các loại.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn hướng dẫn nông dân tổ chức hình thành các vùng sản xuất tập trung mang tính hàng hóa, chất lượng cao có thương hiệu đã có mặt tại các Trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh như cam Cao Phong, Lạc Thủy, rượu cần Lạc Sơn, thổ cẩm Mai Châu, rau hữu cơ Lương Sơn, bưởi đỏ Tân Lạc… từ những mô hình đó nông dân tích cực tham gia đã hình thành tổ hợp tác và hợp tác xã, đến nay đã có 130 tổ hợp tác và 21 hợp tác xã sản xuất - kinh doanh nông lâm nghiệp được hình thành. Từ những mô hình sản xuất, kinh doanh do nông dân làm chủ đã góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân được cải thiện, tình làng nghĩa xóm gắn bó hơn, hội viên nông dân yên tâm tin tưởng. Các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, ngày càng có đông đảo nông dân tích cực tham gia đóng góp hiến công, hiến đất, vật liệu… để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Vai trò trách nhiệm của các cấp Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh ngày càng thể hiện rõ hơn trong việc cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào tại địa phương, tham gia góp ý, giám sát các chính sách, các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhiều hội viên nông dân ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng, đến nay đã có 19.455 hội viên nông dân là Đảng viên, tăng 3.145 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ.

Kết quả từ những phong trào của Hội đã góp phần từng bước đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, niềm tin của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã trưởng thành cả về trình độ quản lý, năng lực trong hoạt động thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh nhiệm kỳ qua, trước yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, sắp tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ X thảo luận, thống nhất và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu.

Một là, tuyên truyền, vận động tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao nhận thức, hành động cho hội viên nông dân, giúp nông dân có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng tiếp thu khoa học công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, nhằm xây dựng người nông dân mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

      Hai là, phối hợp chặt chẽ với các ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận được kiến thức, vốn, KHKT, tay nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tích cực tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã kinh doanh, dịch vụ, tập hợp nông dân tổ chức theo  các hình  thức chi, tổ Hội.

      Ba là: Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh và đội ngũ cán bộ Hội có đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân; thực hiện tốt vai trò là cầu nối tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nông dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

      Bốn là: Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh, vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn và đô thị, góp phần tích cực trong thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

        Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, hội viên nông dân không ngừng phấn đấu, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội Nông dân “mạnh về tổ chức, giỏi về phong trào” giúp nông dân ngày càng có điều kiện tốt hơn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2063395
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
194
1450
6035
302496
23990
40312
2063395

Your IP: 34.204.200.74
2020-01-22 04:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction