Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

     Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” tại tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

IMG 3209

 Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện

Kết luận số 61-KL/TW và 03 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg 

 

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương đề ra nhiều nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã bám sát nội dung Kết luận số 61-KL/TW; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/4/2014 và Kết luận số 70-KL/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; giao cho Hội Nông dân trực tiếp tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề án; xây dựng các chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; đồng thời ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở cơ sở để chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tập trung thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Sau 10 năm thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn được thúc đẩy phát triển tích cực: Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với 18 sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, nông thôn có nhiều thay đổi sâu sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dần được hoàn thiện và phát huy tác dụng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Nông dân, nông thôn, nông nghiệp đã đạt được những kết quả khả quan, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực; Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại hàng hoá nông - lâm - thuỷ sản có chất lượng cao, an toàn với sức khỏe cộng đồng, nhờ đó ngày càng khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường; các hình thức hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị được phát triển đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cao được nhân rộng; đến nay giá trị sản phẩm thu được trên 1ha diện tích đất sản xuất bình quân đạt trên 140 triệu đồng/ha (tăng trên 2,2 lần so với năm 2010).

Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy hiệu quả: nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có vai trò tích cực, quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nông dân có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong các phong trào của nông dân, đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Kết quả đến nay tổng số quỹ hỗ trợ nông dân hiện đang quản lý là 35,595 tỷ đồng; trong 10 năm qua đã  hỗ trợ trên 500 mô hình với trên 6.500 lượt hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả. Để tăng nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hòa Bình tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay mức dư nợ đạt 3.258 tỷ đồng thông qua 1.762 tổ, cho 60.643 hội viên nông dân.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tăng cường công tác phối hợp, liên kết cùng với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tư vấn hỗ trợ nông dân định hướng việc làm, giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tiêu thụ và tôn vinh các sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Trong 10 năm qua đã cung ứng 43.136 tấn phân bón bán trả chậm cho nông dân; tổ chức trên 300 hội nghị, hội thảo, trình diễn cho 21.600 lượt hộ nông dân và hội viên nông dân tham gia; tổ chức 271 lớp nghề cho 6.445 nông dân nông thôn; hỗ trợ cung cấp trên 235.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm (VNPT check); xây dựng mô hình thí điểm cho 143 hộ xây lắp bể Biogas, nhà tiêu tại huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Cao Phong; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty Máy động lực máy nông nghiệp cho 447 hộ nông dân mua các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất được hỗ trợ lãi suất trong 02 năm trên 2,7 tỷ đồng; Phối hợp với Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 400 con bê cái giống cho 400 hộ nông dân nghèo tại huyện Kim Bôi và Lạc Sơn.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới: Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, kết quả trong 10 năm qua đã đóng góp được trên 82,8 tỷ đồng; 365 ha đất; 4,2 triệu ngày công lao động xây dựng hạ tầng;duy trì thực hiện 676 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng 38 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 55 vườn mẫu; 100/150 xã có “hàng cây nông dân”; tổ chức trên 30 hội nghị truyền thông xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; tổ chức 17 cuộc giao lưu sân khấu hóa và 6 cuộc mít tinh phát động hưởng ứng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; Hằng năm số hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 72.000 hộ chiếm khoảng 50,5% so với hộ nông nghiệp đã góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương.

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh:Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội; công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân; Hội Nông dân các cấp tổ chức thành công 02 kỳ Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung; đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội đảm bảo về số lượng, năng lực; tiêu chuẩn, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đến nay toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố; 150 cơ sở Hội, 1.443 chi Hội; số cơ sở Hội hằng năm đạt vững mạnh từ 85 - 90%; trong 10 năm qua, toàn tỉnh kết nạp được 26.458 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 130.351 hội viên. Số hội viên được kết nạp vào Đảng 2.135 hội viên, nâng tổng số hội viên là đảng viên lên 18.943 đồng chí (chiếm 14,45%).

Từ kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Hòa Bình đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Giai cấp nông dân đoàn kết, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh thực sự là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

LÊ VĂN THẠCH

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2377517
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
233
339
1326
627804
986
14588
2377517

Your IP: 3.237.97.64
2021-03-03 12:03
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction