CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 của tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó đề nghị Hội Nông dân và Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

đ.c Trần Đăng Ninh Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị tổng kết

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với bảo vệ môi trường; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong nông dân và các thành phần kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đồng tình, hưởng ứng chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân.

4. Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, kịp thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong hoạt động và tổ chức thực hiện các phong trào Hội. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phối hợp với các sở, ngành kết nối, liên kết giữa nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường đầu tư, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp.

5. Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức đào tạo nghề cho nông dân. Quan tâm để nông dân được tiếp cận với chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý, quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học, kỹ thuật, công nghệ giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu, giảm nghèo bền vững.

6. Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, mở rộng diện tích, hình thành vùng chuyên canh cây có múi, vùng sản xuất rau an toàn; tập trung cải tạo vườn tạp thành vườn có các loại cây trồng hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất với cấp ủy, chính quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, thu hút đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.

7. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, tạo nguồn lực cho nông dân phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tích cực quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản của tỉnh với thị trường trong nước và quốc tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

8. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên nông dân; tham mưu giúp cấp ủy, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, không để phát sinh điểm nóng; tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tham gia góp ý xây dựng báo cáo chính trị của tỉnh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

9. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61-KL/TW, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.

                                                                    BAN BIÊN TẬP

                                                                 (Thông báo số 2781-TB/VPTU

                                                                    ngày 23/12/2019 của VPTU)

 

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549917
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
213
214
213
803600
865
9970
2549917

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 22:14
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction