Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2021; ngày 08/01/2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

IMG 2561

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

1. Các cấp Hội cần bám sát các văn bản của Trung ương, của tỉnh, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Coi trọng công tác tuyên truyền miệng, theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nông dân, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nông dân. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân được học tập, nâng cao trình độ, coi trọng hình thức "nông dân dạy nông dân"; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiếp cận thị trường để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đồng thời cũng là đối tượng chính được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới. Trước mắt cần xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các vùng chuyên canh lớn, có thế mạnh. Huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân khởi nghiệp thành công, thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Chủ động giúp những nông dân sáng tạo, đi đầu trong mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, áp dụng khoa học, kỹ thuật. Hỗ trợ hộ, nhóm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, gia trại làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.

4. Xây dựng Hội Nông dân các cấp vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ hội, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội cấp cơ sở, những cán bộ đã qua hoạt động thực tiễn, được "dân tin, dân học tập, dân làm theo" để giới thiệu vào nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền.

5. Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, kịp thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong hoạt động và tổ chức thực hiện các phong trào Hội; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân; phối hợp với các sở, ngành kết nối, liên kết giữa nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường đầu tư, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp.

6. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội và có cơ chế rõ ràng để làm tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nông dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo xây dựng mẫu hình "người nông dân mới" trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các tiêu chí "nhận thức mới, kiến thức mới, ý thức mới, văn hóa mới, quyết tâm mới".

7. Đẩy mạnh tuyên truyền gương cán bộ, hội viên, nông dân giỏi, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng xa rời nông thôn, coi thường nông nghiệp, xem nhẹ vai trò người nông dân trong quá trình phát triển; quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn.

8. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61-KL/TW, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

 

BAN BIÊN TẬP

       (Thông báo số 209-TB/VPTU, ngày 11/01/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ)

 

Ngày 25/9/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), biểu dương điển hình tiên tiến và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2015-2020. Tới dự có các đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố; 90 nông dân điển hình tiên tiến và sản xuất kinh doanh giỏi.
 Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân,

tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc

Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần yêu nước lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bình quân mỗi năm có trên 72.000 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có trên 36.000 hộ đạt danh hiệu ở các cấp từ cơ sở đến Trung ương. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, chuồng trại, máy nông nghiệp phục vụ sản xuất, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2019, có 37.613 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hàng ngàn hộ thu nhập đạt từ 300 đến 500 triệu đồng/năm; số hộ đạt từ 500 đến trên 1 tỷ đồng/năm ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 135.000 nông dân tham gia vào tổ chức hội, chiếm trên 86,8% hộ nông nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ch tch Hi Nông dân tnh

trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Phát biểu tại lễ biểu dương, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Nông dân các cấp tỉnh Hoà Bình. Đồng chí cho rằng thời gian tới tỉnh cần tiếp tục phát huy các tiềm năng thế mạnh về tự nhiên để phát triển các loại cây đặc sản, cây thế mạnh và phải phát triển xanh, sạch, bền vững; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản. Tập trung vận động nông dân thành lập hợp tác xã, làm ăn kinh tế tập thể để phát triển lớn mạnh hơn.

Trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 nhân, tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc, tặng bằng khen cho 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2025-2020”. BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 8 cá nhân của tỉnh Hoà Bình.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH T.Ư Hi Nông dân Vit Nam

tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân ca tnh Hòa Bình

 

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện và xây dựng NTM theo định hướng của tỉnh. Chỉ tiêu cụ thể: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện làm nòng cốt tích cực thực hiện các phong trào thi đua; hàng năm, có trên 60% hộ hội viên đăng ký tham gia và có từ 40% trở lên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu mỗi năm tăng thêm 2-2,5% hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ nghèo là hội viên nông dân giảm từ 2-3%/năm.

 

Lê Thùy (CTTĐT)

 

     Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” tại tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

IMG 3209

 Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện

Kết luận số 61-KL/TW và 03 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg 

 

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương đề ra nhiều nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã bám sát nội dung Kết luận số 61-KL/TW; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/4/2014 và Kết luận số 70-KL/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; giao cho Hội Nông dân trực tiếp tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề án; xây dựng các chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; đồng thời ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở cơ sở để chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tập trung thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Sau 10 năm thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn được thúc đẩy phát triển tích cực: Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với 18 sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, nông thôn có nhiều thay đổi sâu sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dần được hoàn thiện và phát huy tác dụng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Nông dân, nông thôn, nông nghiệp đã đạt được những kết quả khả quan, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực; Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại hàng hoá nông - lâm - thuỷ sản có chất lượng cao, an toàn với sức khỏe cộng đồng, nhờ đó ngày càng khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường; các hình thức hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị được phát triển đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cao được nhân rộng; đến nay giá trị sản phẩm thu được trên 1ha diện tích đất sản xuất bình quân đạt trên 140 triệu đồng/ha (tăng trên 2,2 lần so với năm 2010).

Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy hiệu quả: nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có vai trò tích cực, quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nông dân có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong các phong trào của nông dân, đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Kết quả đến nay tổng số quỹ hỗ trợ nông dân hiện đang quản lý là 35,595 tỷ đồng; trong 10 năm qua đã  hỗ trợ trên 500 mô hình với trên 6.500 lượt hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả. Để tăng nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hòa Bình tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay mức dư nợ đạt 3.258 tỷ đồng thông qua 1.762 tổ, cho 60.643 hội viên nông dân.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tăng cường công tác phối hợp, liên kết cùng với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tư vấn hỗ trợ nông dân định hướng việc làm, giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tiêu thụ và tôn vinh các sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Trong 10 năm qua đã cung ứng 43.136 tấn phân bón bán trả chậm cho nông dân; tổ chức trên 300 hội nghị, hội thảo, trình diễn cho 21.600 lượt hộ nông dân và hội viên nông dân tham gia; tổ chức 271 lớp nghề cho 6.445 nông dân nông thôn; hỗ trợ cung cấp trên 235.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm (VNPT check); xây dựng mô hình thí điểm cho 143 hộ xây lắp bể Biogas, nhà tiêu tại huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Cao Phong; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty Máy động lực máy nông nghiệp cho 447 hộ nông dân mua các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất được hỗ trợ lãi suất trong 02 năm trên 2,7 tỷ đồng; Phối hợp với Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 400 con bê cái giống cho 400 hộ nông dân nghèo tại huyện Kim Bôi và Lạc Sơn.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới: Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, kết quả trong 10 năm qua đã đóng góp được trên 82,8 tỷ đồng; 365 ha đất; 4,2 triệu ngày công lao động xây dựng hạ tầng;duy trì thực hiện 676 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng 38 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 55 vườn mẫu; 100/150 xã có “hàng cây nông dân”; tổ chức trên 30 hội nghị truyền thông xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; tổ chức 17 cuộc giao lưu sân khấu hóa và 6 cuộc mít tinh phát động hưởng ứng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; Hằng năm số hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 72.000 hộ chiếm khoảng 50,5% so với hộ nông nghiệp đã góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương.

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh:Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội; công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân; Hội Nông dân các cấp tổ chức thành công 02 kỳ Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung; đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội đảm bảo về số lượng, năng lực; tiêu chuẩn, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đến nay toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố; 150 cơ sở Hội, 1.443 chi Hội; số cơ sở Hội hằng năm đạt vững mạnh từ 85 - 90%; trong 10 năm qua, toàn tỉnh kết nạp được 26.458 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 130.351 hội viên. Số hội viên được kết nạp vào Đảng 2.135 hội viên, nâng tổng số hội viên là đảng viên lên 18.943 đồng chí (chiếm 14,45%).

Từ kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Hòa Bình đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Giai cấp nông dân đoàn kết, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh thực sự là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

LÊ VĂN THẠCH

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

     Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã triển khai các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

xay dung y thuc

       Ngay từ đầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân về Đảng, quê hương, đất nước, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động, rèn luyện để xứng danh người cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất…
“Nông dân làm theo lời Bác”
        Nhằm đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thi đua, phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, năm 2020 toàn tỉnh đã có 71.200 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo Bác, nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng và chăm sóc cam Cao Phong; trồng bưởi Diễn Yên Thủy; chăn nuôi bò sinh sản, gà Lạc Thủy; chăn nuôi bò sữa xã Liên Sơn (Lương Sơn)…. Và các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật theo các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững (VietGAP), góp phần nâng cao chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường, xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất giỏi có thu nhập từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng/năm, hàng nghìn hộ nông dân có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi còn tạo việc làm cho bà con trong vùng, tích cực tham gia công tác xã hội như đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, giúp đỡ gia đình nghèo cây con giống, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn để cùng vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân còn tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề và các dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống làm giàu chính đáng, đồng thời tiếp tục thực hiện vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều đóng góp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tu sửa kênh mương, đường giao thông, 6 tháng đầu năm 2020 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã đóng góp được 106.433 ngày công lao động, hiến 88.720m2 đất, làm mới và sửa chữa 460,9km đường giao thông nội đồng; phát quang lề đường, ngõ xóm 1.478 km; nạo vét, phát dọn, tu sửa 683km kênh mương nội đồng; phát động và khởi công xây dựng được 07 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà trị giá từ 20-25 triệu đồng, góp phần trong phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt nhiều hộ nông dân được biểu dương là tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới. Thi đua chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh tổng kết phong trào trồng “hàng cây nông dân” và biểu dương 08 tập thể điển hình trong thực hiện phong trào. Bằng nhiều giải pháp trong chỉ đạo các cấp Hội đã lồng ghép nội dung học tập gắn với những việc làm thiết thực, khơi dậy tinh thần nỗ lực phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng; vận động hội viên nông dân xây dựng được 38 mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 55 mô hình vườn mẫu; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Các cấp Hội Nông dân tăng cường tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay, tổng nguồn Quỹ các cấp Hội đang quản lý 35,595 tỷ đồng cho 1.329 hộ vay vốn đầu tư thực hiện nhiều dự án trồng trọt, chăn nuôi và các loại hình khác góp phần thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Với những cách làm trên đã góp phần khích lệ cán bộ, hội viên nông dân đổi mới tư duy, khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Từ đây đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nhân rộng như: nông dân Nguyễn Văn Thịnh, xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) với mô hình sản xuất kinh doanh và trồng cây ăn quả; nông dân Trần Thị Nguyệt, xóm 3, xã Tử Nê (Tân Lạc) với mô hình sản xuất kinh doanh và trồng cây ăn quả; nông dân Phạm Văn Nhâm, xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu) với mô hình sản xuất gạch không nung và trồng trọt,…
       Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đặc biệt là triển khai học tập các chuyên đề hằng năm, một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa rộng lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã nhiệt tình, trách nhiệm hơn với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong lao động, sản xuất.

 

                                           NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI
                                           Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

 

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 của tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó đề nghị Hội Nông dân và Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

đ.c Trần Đăng Ninh Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị tổng kết

Đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2375769
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
93
403
2513
622013
13826
11102
2375769

Your IP: 54.236.58.220
2021-02-27 04:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction