Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

     Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” tại tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

IMG 3209

 Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện

Kết luận số 61-KL/TW và 03 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg 

 

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương đề ra nhiều nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã bám sát nội dung Kết luận số 61-KL/TW; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/4/2014 và Kết luận số 70-KL/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; giao cho Hội Nông dân trực tiếp tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề án; xây dựng các chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; đồng thời ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở cơ sở để chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tập trung thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Sau 10 năm thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn được thúc đẩy phát triển tích cực: Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với 18 sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, nông thôn có nhiều thay đổi sâu sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dần được hoàn thiện và phát huy tác dụng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Nông dân, nông thôn, nông nghiệp đã đạt được những kết quả khả quan, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực; Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại hàng hoá nông - lâm - thuỷ sản có chất lượng cao, an toàn với sức khỏe cộng đồng, nhờ đó ngày càng khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường; các hình thức hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị được phát triển đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cao được nhân rộng; đến nay giá trị sản phẩm thu được trên 1ha diện tích đất sản xuất bình quân đạt trên 140 triệu đồng/ha (tăng trên 2,2 lần so với năm 2010).

Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy hiệu quả: nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có vai trò tích cực, quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nông dân có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong các phong trào của nông dân, đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Kết quả đến nay tổng số quỹ hỗ trợ nông dân hiện đang quản lý là 35,595 tỷ đồng; trong 10 năm qua đã  hỗ trợ trên 500 mô hình với trên 6.500 lượt hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả. Để tăng nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hòa Bình tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay mức dư nợ đạt 3.258 tỷ đồng thông qua 1.762 tổ, cho 60.643 hội viên nông dân.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tăng cường công tác phối hợp, liên kết cùng với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tư vấn hỗ trợ nông dân định hướng việc làm, giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tiêu thụ và tôn vinh các sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Trong 10 năm qua đã cung ứng 43.136 tấn phân bón bán trả chậm cho nông dân; tổ chức trên 300 hội nghị, hội thảo, trình diễn cho 21.600 lượt hộ nông dân và hội viên nông dân tham gia; tổ chức 271 lớp nghề cho 6.445 nông dân nông thôn; hỗ trợ cung cấp trên 235.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm (VNPT check); xây dựng mô hình thí điểm cho 143 hộ xây lắp bể Biogas, nhà tiêu tại huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Cao Phong; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty Máy động lực máy nông nghiệp cho 447 hộ nông dân mua các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất được hỗ trợ lãi suất trong 02 năm trên 2,7 tỷ đồng; Phối hợp với Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 400 con bê cái giống cho 400 hộ nông dân nghèo tại huyện Kim Bôi và Lạc Sơn.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới: Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, kết quả trong 10 năm qua đã đóng góp được trên 82,8 tỷ đồng; 365 ha đất; 4,2 triệu ngày công lao động xây dựng hạ tầng;duy trì thực hiện 676 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng 38 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 55 vườn mẫu; 100/150 xã có “hàng cây nông dân”; tổ chức trên 30 hội nghị truyền thông xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; tổ chức 17 cuộc giao lưu sân khấu hóa và 6 cuộc mít tinh phát động hưởng ứng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; Hằng năm số hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 72.000 hộ chiếm khoảng 50,5% so với hộ nông nghiệp đã góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương.

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh:Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội; công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân; Hội Nông dân các cấp tổ chức thành công 02 kỳ Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung; đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội đảm bảo về số lượng, năng lực; tiêu chuẩn, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đến nay toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố; 150 cơ sở Hội, 1.443 chi Hội; số cơ sở Hội hằng năm đạt vững mạnh từ 85 - 90%; trong 10 năm qua, toàn tỉnh kết nạp được 26.458 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 130.351 hội viên. Số hội viên được kết nạp vào Đảng 2.135 hội viên, nâng tổng số hội viên là đảng viên lên 18.943 đồng chí (chiếm 14,45%).

Từ kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Hòa Bình đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Giai cấp nông dân đoàn kết, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh thực sự là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

LÊ VĂN THẠCH

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

     Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã triển khai các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

xay dung y thuc

       Ngay từ đầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân về Đảng, quê hương, đất nước, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động, rèn luyện để xứng danh người cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất…
“Nông dân làm theo lời Bác”
        Nhằm đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thi đua, phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, năm 2020 toàn tỉnh đã có 71.200 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo Bác, nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng và chăm sóc cam Cao Phong; trồng bưởi Diễn Yên Thủy; chăn nuôi bò sinh sản, gà Lạc Thủy; chăn nuôi bò sữa xã Liên Sơn (Lương Sơn)…. Và các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật theo các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững (VietGAP), góp phần nâng cao chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường, xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất giỏi có thu nhập từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng/năm, hàng nghìn hộ nông dân có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi còn tạo việc làm cho bà con trong vùng, tích cực tham gia công tác xã hội như đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, giúp đỡ gia đình nghèo cây con giống, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn để cùng vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân còn tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề và các dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống làm giàu chính đáng, đồng thời tiếp tục thực hiện vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều đóng góp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tu sửa kênh mương, đường giao thông, 6 tháng đầu năm 2020 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã đóng góp được 106.433 ngày công lao động, hiến 88.720m2 đất, làm mới và sửa chữa 460,9km đường giao thông nội đồng; phát quang lề đường, ngõ xóm 1.478 km; nạo vét, phát dọn, tu sửa 683km kênh mương nội đồng; phát động và khởi công xây dựng được 07 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà trị giá từ 20-25 triệu đồng, góp phần trong phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt nhiều hộ nông dân được biểu dương là tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới. Thi đua chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh tổng kết phong trào trồng “hàng cây nông dân” và biểu dương 08 tập thể điển hình trong thực hiện phong trào. Bằng nhiều giải pháp trong chỉ đạo các cấp Hội đã lồng ghép nội dung học tập gắn với những việc làm thiết thực, khơi dậy tinh thần nỗ lực phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng; vận động hội viên nông dân xây dựng được 38 mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 55 mô hình vườn mẫu; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Các cấp Hội Nông dân tăng cường tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay, tổng nguồn Quỹ các cấp Hội đang quản lý 35,595 tỷ đồng cho 1.329 hộ vay vốn đầu tư thực hiện nhiều dự án trồng trọt, chăn nuôi và các loại hình khác góp phần thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Với những cách làm trên đã góp phần khích lệ cán bộ, hội viên nông dân đổi mới tư duy, khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Từ đây đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nhân rộng như: nông dân Nguyễn Văn Thịnh, xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) với mô hình sản xuất kinh doanh và trồng cây ăn quả; nông dân Trần Thị Nguyệt, xóm 3, xã Tử Nê (Tân Lạc) với mô hình sản xuất kinh doanh và trồng cây ăn quả; nông dân Phạm Văn Nhâm, xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu) với mô hình sản xuất gạch không nung và trồng trọt,…
       Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đặc biệt là triển khai học tập các chuyên đề hằng năm, một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa rộng lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã nhiệt tình, trách nhiệm hơn với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong lao động, sản xuất.

 

                                           NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI
                                           Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

 

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 của tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó đề nghị Hội Nông dân và Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

đ.c Trần Đăng Ninh Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị tổng kết

Đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau 4 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc,  Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thực hiện được cơ bản những nhiệm vụ theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Chiều hôm nay, ngày 20/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX long trọng tổ chức phiên bế mạc.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Hiệp thương nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ bế mạc

Tham dự phiên bế mạc có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam;  cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc
Tại phiên bế mạc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó, đã có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 Trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội

Nhìn chung, hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

 
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổng hợp gửi kiến nghị đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đề nghị Đại hội giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa IX tiếp thu cụ thể và thực hiện trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 18 - 20/9) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
 
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.
 

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, sáng tạo

Trao đổi với báo chí trước thềm đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận các cấp đã bám sát Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Mặt trận luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm được quy định trong cương lĩnh của Đảng, trong Hiến pháp, trong Luật Mặt trận và các văn bản của Đảng, Nhà nước; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 

Mặt trận các cấp đã huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin của Đảng, nhân dân; thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác đối ngoại nhân dân, tập hợp kiều bào nước ngoài hướng về quê hương, đất nước để xây dựng, bảo vệ đất nước.
 

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc cũng thực hiện các Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy nhằm đảm bảo tinh gọn, thực hiện hiệu quả các công việc của Đảng giao; phối hợp với Nhà nước, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên để hoàn thành các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động. 
 

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.
 

Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.
 

Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đóng góp hiệu quả cùng công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. 
 

Phát triển rộng khắp các mô hình tự quản

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, mối quan hệ gắn bó mật thiết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố. Các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, đoàn kết thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 

Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước và phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.
 

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
 

Điểm nổi bật là Mặt trận và các tổ chức thành viên ở nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo điểm và phát triển rộng khắp các mô hình nhân dân tự quản, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu; tích cực lồng ghép tuyên tuyền, vận động bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… trong các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
 

Hàng năm, Mặt trận chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo”, qua đó kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, nhất là vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 
 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều giải pháp mới, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong ưu tiên phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 

Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân

Về những hạn chế, khó khăn trong công tác mặt trận, đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ: Một trong những hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp là công tác tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ này có nơi chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao ở một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông...
 

Một số nơi việc nắm bắt tình hình nhân dân còn bị động, chưa kịp thời; vẫn còn có những vụ việc bức xúc chưa thấy rõ vai trò phản ánh, tham mưu và tham gia giải quyết của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Việc nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài chưa thường xuyên. 
 

Việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số nơi, nhất là ở cơ sở, còn chồng chéo, hiệu quả phối hợp chưa cao. Trong vận động xây dựng nông thôn mới, nhiều nơi chưa chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; trong vận động xây dựng đô thị văn minh còn chưa rõ về phương thức, tiêu chí đánh giá. 
 

Ngoài ra, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận mới chỉ tập trung nhiều ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Hoạt động giám sát ở cấp huyện và cơ sở chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa tổ chức được nhiều chương trình giám sát độc lập; chưa có cơ chế, quy trình thích hợp phát huy vai trò giám sát thường xuyên của nhân dân.
 

Việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát còn chưa kịp thời, thiếu quyết liệt. Ở một số nơi, Mặt trận chưa thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chưa đề xuất, tham mưu tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
 

Nội dung, hình thức, giải pháp công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở một số địa phương chưa rõ nét, kết quả còn hạn chế. Việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động ở cấp địa phương, cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập…
 

Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, trên cơ sở quyết tâm đổi mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước và thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận đã đúc rút được một số bài học kinh nghiệm sâu sắc, đó là: Hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.
 

Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp phải thực sự nói lên tiếng nói của cơ quan đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phương thức hoạt động của Mặt trận cần không ngừng đổi mới, đa dạng, linh hoạt; xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; chú trọng phát triển, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới.
 

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Nhà nước để đảm bảo về cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên để tăng cường sức mạnh tổng hợp; tạo điều kiện nâng cao năng lực hoạt động, uy tín của đội ngũ cán bộ, bởi đây là nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận.
 

5 trục trọng tâm của công tác Mặt trận

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Với tinh thần đổi mới xuyên suốt, nhất quán, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX có chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Từ mục tiêu xuyên suốt của Đại hội, nhiệm vụ của Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024  được xác định xoay quanh 5 trục trọng tâm. 
 

Thứ nhất, đó là tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước. 
 

Nhiệm vụ chính tiếp theo là vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế quốc gia, cải thiện, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống nhân dân. 
 

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, đồng thời tạo môi trường để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp. 
 

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 
 

Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận các cấp sẽ tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ Mặt trận tiếp tục hoàn thiện theo hướng trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân.
 

Với quyết tâm đổi mới, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục làm tròn vai trò, sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong củng cố, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 
Nguồn: Chinhphu.vn

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2300628
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
86
290
376
552993
5782
14440
2300628

Your IP: 3.237.94.109
2020-09-21 03:18
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction