Văn hóa, Xã hội, Thể thao

Đ

ối với nông nghiệp và nông dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ “Ruộng dãy là chiến trường, cày cuốc là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương”. Người không chỉ nhắc muốn “Dĩ thực vi tiên” thì phải “Dĩ nông vi bản”; bởi vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cần nông gia khi có ruộng thì phải ra sức tăng gia, thâm canh, kết hợp kinh nghiệm truyền thông của dân tộc với khoa học kỹ thuật mới hiện có. Đồng thời phải hết sức tiết kiệm chống xa hoa lãng phí. Tăng gia sản xuất là tay phải tiết kiệm, tay trái hạnh phúc. 

Ngày mùng 3 tháng 9 năm 1945, Hội đồng Chính phủ lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được họp dưới quyền chủ tọa của Hồ Chủ tịch.

Hồ Chủ tịch đã đơn giản nói với các vị Bộ trưởng: Thưa các Cụ và các chú (Chủ tịch có thói quen gọi những người công tác trẻ tuổi, Bộ trưởng hoặc dân thường). Sau 80 năm bị áp bức bóc lột và dưới chính sách ngu dân của Thực dân Pháp, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. Những điều đó không làm chúng ta lo ngại; chúng ta vừa làm vừa học, vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ có khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm để sửa chữa khuyết điểm. Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc tôi chắc chúng ta sẽ thành công.

Hiện nay, vấn đề cấp bách hơn cả. Theo ý tôi có 6 vấn đề… Sau cuộc thảo luận các vị Bộ trưởng đều tán thành lời đề nghị của Hồ Chủ tịch. Các Ban phụ trách trước đây tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch. Công việc bắt đầu trong sự phấn khởi chung của Chính phủ và nhân dân.

Cuộc vận động quyên góp gạo ở Nhà hát lớn Hà Nội. Hồ Chủ tịch thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào lạc quyên. Chủ tịch đem phần gạo của mình đem quyên góp trước tiên. Những đội lạc quyên được tổ chức. Những cụ phụ lão xung phong kéo xe, thanh niên nam nữ đẩy xe trang hoàng biểu ngữ cờ xí. Đội này đi quanh thành phố; đội kia đi trong các làng; đâu đâu cũng quyên góp như thế. Cứ 10 ngày một lần được hàng vạn tấn gạo cho đồng bào thiếu thốn. Chiến dịch chống đói chấm dứt khi lúa khoai đã to củ.

Với những biểu ngữ: “Không một tấc đất bỏ hoang”, “Tấc đất, tấc vàng”. Tất cả nhân dân tích cực tăng gia sản xuất kể cả Hồ Chủ tịch, các vị Bộ trưởng, nhân viên Chính phủ mỗi người một đám đất để tăng gia sản xuất trong giờ rảnh. Phụ lão, học sinh, sinh viên, phụ nữ, thợ thuyền tất cả mọi người cào cuốc, cày bừa, gieo giống. Người thành thị tổ chức các đội công tác giúp đồng bào nông dân và nông dân càng gắng sức gấp bội; họ tự nhủ bây giờ chúng ta làm việc cho chúng ta chứ không phải làm việc cho bọn Nhật, Pháp.

Trích sách: Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, NXB Trẻ, trang 124 - 128.

PHẠM KIM THOA

(Sưu tầm)

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân