CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

N

hằm mục đích góp phần tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ trong việc tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát ngân sách Nhà nước. Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”, dưới sự hỗ trợ nguồn lực của Liên minh Châu Âu thông qua Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tại Hòa Bình được thực hiện từ tháng 3/2015 tại huyện Lương Sơn và Mai Châu, đến năm 2019 được nhân rộng tại huyện Lạc Thủy và Lạc Sơn.

Khi dự án mới thực hiện, câu hỏi lớn nhất là làm cách nào để người dân có thể tham gia vào quản lý ngân sách Nhà nước nói riêng và quản lý Nhà nước nói chung? Chính vì vậy, Hội Nông dân đã xác định tăng cường tiếng nói người dân trong việc công khai minh bạch vào quản lý ngân sách cần có sự lan tỏa từ chính người nông dân và các cấp Hội Nông dân đóng vai trò kết nối, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức về hoạt động thu, chi, phân bổ ngân sách cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ ở địa phương; thành lập và nâng cao năng lực cho lãnh đạo, tổ, nhóm nông dân (nhóm nòng cốt) trong việc tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước, đồng thời tổ chức các hoạt động nhằm khuyến nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các tổ chức, cộng đồng tham gia một cách thiết thực vào quy trình xây dựng ngân sách Nhà nước và giám sát ngân sách, tổ chức các cuộc đối thoại/hội thảo chia sẻ về các chủ để NSNN, giám sát công trình đầu tư công, chính sách hỗ trợ người nghèo,…. Thông qua các hoạt động này, đã giúp cho người dân có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia tích cực hơn trong các hoạt động giám sát cộng đồng, góp phần cải thiện tính minh bạch công khai trong quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương, từ đó góp phần tác động tới việc thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển ở địa phương. Bên cạnh các hoạt động về tăng cường nâng cao năng lực thúc đẩy trách nhiệm giải trình, Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho đại diện các cơ quan dân cử, thực hành và nâng cao vai trò giám sát tại địa phương. Đặc biệt người dân có cơ hội tham gia đối thoại, hội thảo chia sẻ với cơ quan chính quyền về việc quản lý, sử dụng ngân sách công nói chung và các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ như vấn đề chính sách bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ vốn cho người nghèo, các công trình xây dựng nông thôn mới. Các cuộc đối thoại này đã được thực hiện với sự tham gia và giải trình tích cực từ phía chính quyền và các ban, ngành liên quan tại địa phương, cụ thể như khảo sát các khoản thu chi ở các trường học trên địa bàn xã Nhuận Trạch hay Đối thoại về xây dựng sân vận động xã Hợp Hòa huyện Lương Sơn; sáng kiến giám sát công trình đường và mương thủy lợi tại xã Nà Phòn, Tòng Đậu huyện Mai Châu; các chính sách về người nghèo ở xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn và xã Tòng Đậu huyện Mai Châu… Gần 5 năm triển khai, dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước” đã tạo ra sự thay đổi từ nhận thức đến hành động ở cả người dân và chính quyền tại địa phương. Đã có hơn 10.000 người dân đã được tiếp cận thông tin về ngân sách qua các hình thức khác nhau như các cuộc thi, các buổi sinh hoạt tìm hiểu về ngân sách, tham gia giám sát và đối thoại về các chủ đề xây dựng công trình công, chính sách y tế, chính sách hỗ trợ người nghèo. Tư duy và kỹ năng của người dân tại các địa bàn thực hiện dự án cơ bản đã thay đổi theo hướng tích cực hơn trong các vấn đề liên quan đến ngân sách. Đến nay, đã có 08 nhóm cộng đồng (mỗi nhóm có từ 12 - 15 thành viên) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát các vấn đề về NSNN tại địa phương. Kết quả hoạt động của nhóm cộng đồng đã được chính quyền ủng hộ và tiếp tục được nhân rộng đồng thời khẳng định cần có sự tham gia của người dân vào QL NSNN để việc sử dụng NSNN được hiệu quả hơn.

Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” đã góp phần nâng cao vai trò giám sát của đại biểu HĐND các cấp, các hoạt động giám sát hiệu quả hơn nhờ tham vấn với người dân. Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cơ sở trong vấn đề thu chi ngân sách đã được cải thiện, mở rộng cơ hội cho người dân tham gia vào ngân sách. Đặc biệt là đóng góp vào quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách phát triển xã tại địa phương và các vấn đề an sinh xã hội khác như chính sách giảm nghèo, hỗ trợ chính quyền tham vấn và lấy ý kiến người dân trước khi ban hành các chính sách được hiệu quả hơn. Những kết quả mà dự án đã thực hiện đạt được trong thời gian qua sẽ còn được phát triển trong tương lai. Vai trò của người dân tham gia vào quản lý ngân sách Nhà nước sẽ được mở rộng hơn không chỉ ở các xã của dự án mà sẽ được phát triển trên toàn tỉnh Hòa Bình góp phần cho phát triển một xã hội văn minh và công bằng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542886
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
57
1002
3393
792551
3804
5768
2542886

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 12:42
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction