CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước” được thực hiện từ tháng 3/2015 tại hai huyện Lương Sơn, Mai Châu đến năm 2019 được nhân rộng tại huyện Lạc Thủy và Lạc Sơn. Qua 4 năm triển khai thực hiện thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, các khóa tập huấn về kỹ năng, phương pháp, thành lập các nhóm cộng đồng, tổ chức các cuộc đối thoại, giám sát công trình đầu tư công, chính sách hỗ trợ người nghèo, các hoạt động nhằm khuyến nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các tổ chức, cộng đồng tham gia một cách thiết thực vào quy trình xây dựng ngân sách Nhà nước, thực hiện các sáng kiến về giám sát… dự án đã đạt được những kết quả như một số chính sách liên quan đến công khai thông tin đã được cải thiện; chính quyền địa phương đã mở rộng hơn các cơ chế cho sự tham gia giám sát của cộng đồng và các thành viên nhóm cộng đồng đã trở thành nhân tố tích cực trong thúc đẩy người dân tham gia giám sát ngân sách. Về việc hỗ trợ người dân tham gia chính sách, tính đến tháng 12/2019, đã có 16 nhóm cộng đồng được thành lập tại Hoà Bình. Các nhóm đã được xây dựng năng lực về kỹ năng giám sát, phân tích ngân sách, kỹ năng giám sát công trình đầu tư công thông qua nhiều hoạt động khác nhau như các hoạt động truyền thông, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm,… qua đó đã giúp cho người dân nâng cao nhận thức về hoạt động thu, chi, phân bổ ngân sách, có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia tích cực hơn trong các hoạt động giám sát cộng đồng, góp phần cải thiện tính minh bạch công khai trong quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương, cũng như tác động tới việc thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển tại cơ sở. Về việc hỗ trợ chính quyền mở rộng không gian cho người dân tham gia ra quyết định và giám sát thực thi ngân sách, đã xây dựng những cơ chế như: Bộ công cụ chấm điểm lựa chọn các công trình đầu tư công, công cụ kiểm toán xã hội để đánh giá chất lượng dự án đầu tư công, tham vấn chính sách, cơ chế tham vấn cộng đồng trong quản lý ngân sách phát triển xã. Bên cạnh đó, cơ hội để người dân góp ý và Ủy ban Nhân dân các cấp giải trình cũng đã được mở rộng thông qua các đối thoại chính sách. Đến nay, tổng số 12 sáng kiến liên quan tới đánh giá các công trình đầu tư công, các đối thoại chính sách, phân tích chính sách đã được thực hiện. Tuy nhiên, thực tế hiện nay người dân có rất ít cách tiếp cận thông tin ngân sách hàng năm, báo cáo tài chính và các tài liệu khác, đặc biệt một số ít bộ phận người dân chưa hiểu rõ về những quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương; chính quyền các cấp thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong việc cần công khai minh bạch và cần có sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN góp phần cho phát triển một xã hội văn minh và công bằng. Để góp phần gia tăng tính minh bạch về ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào hoạt động thu chi ngân sách tại địa phương và mô hình người dân giám sát ngân sách sẽ tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung: Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về công khai minh bạch thông qua các hoạt động triển lãm, hội thi, sân khấu hóa, tọa đàm. Tiếp tục hỗ trợ quá trình lan tỏa, nhân rộng mô hình nhóm cộng đồng thông qua các sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm giám sát ngân sách giữa nhóm cũ và nhóm mới, chia sẻ trong các buổi họp thường kỳ của chi, tổ Hội, các phương tiện thông tin đại chúng, tạo diễn đàn cho tất cả người dân quan tâm tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến giám sát ngân sách. Xác định kế hoạch triển khai hoạt động có sự kết hợp của các hoạt động khác trong công tác Hội để thúc đẩy hoạt động giám sát của người dân. Tổ chức các cuộc đối thoại các nội dung về quản lý & công khai minh bạch ngân sách từ các cuộc tiếp xúc cử tri; đa dạng và đổi mới cách thức giám sát công khai để tạo điều kiện, huy động người dân giám sát NSNN.

Ban Quản lý dự án HND tỉnh

 

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542966
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
137
1002
3473
792551
3884
5768
2542966

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 14:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction