Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HNDT ngày 21/3/2014 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2024. Trong 5 năm qua (2014 - 2019), các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

ảnh bài hải

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Thông qua công tác tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, hội viên nông dân tích cực đấu tranh với những tư tưởng sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức được 23.096 buổi tuyên truyền lồng ghép cho trên 1.732.800 lượt hội viên nông dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của các cấp Hội, tuyên truyền thực hiện các phong trào hành động của Hội, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, các hoạt động tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Nông dân tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, “Khuyến nông - khuyến lâm”, các nhóm nông dân cùng sở thích, giao lưu sân khấu hóa… qua đó, đã góp phần tăng cường củng cố tổ chức Hội, giúp hội viên nông dân nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức tự lực tự cường, đoàn kết củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân đối với Đảng và Nhà nước; tự giác chấp hành pháp luật và có trách nhiệm cao trong xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng Chính quyền, tham gia tổ chức Hội, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, việc động viên hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng cũng được Hội quan tâm. Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, động viên hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và mở rộng vốn sản xuất, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua phát động, từ năm (2015 - 2018), đã có 245 nông dân được Hội Nông dân tỉnh và Trung ương Hội biểu dương khen thưởng, từ đó đã khích lệ phong trào, đến cuối năm 2018 có trên 73.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình chọn đã có trên 35.900 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua tuyên truyền, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tham gia xây dựng nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như rau hữu cơ Lương Sơn, dưa Lạc Thủy, cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc…; tuyên truyền vận động nông dân thành lập được 244 tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp, hằng năm xây dựng mới trên 30 mô hình hợp tác, kinh tế tập thể hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần ổn định an ninh trật tự ở nông thôn. Hằng năm, các cấp Hội vận động tăng trưởng phát triển nguồn vốn, tổng số hiện có của quỹ hỗ trợ nông dân là 29,492 tỷ đồng, đã hỗ trợ 252 mô hình cho 3.363 lượt hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề từ đó đã giúp cho việc sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền thực hiện phong trào  “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” tới hội viên nông dân phát huy nội lực, đóng góp 1.791.800 ngày công, 188,79ha đất xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia thực hiện, giám sát các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Hội đã phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể phát huy vai trò giám sát theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tuyên truyền vận động nông dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mà cụ thể là phong trào xây dựng gia đình văn hóa; phối hợp với các đoàn thể vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo thực hiện gia đình nông dân có nếp sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh, sức khỏe tốt góp phần khôi phục và giữ gìn nét văn hoá bản sắc dân tộc; phát động thi đua đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, kết quả, hằng năm có 95.300 hộ nông dân đăng ký và gần 80% hộ nông dân đạt gia đình văn hóa.

Thông qua công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tương trợ, giúp đỡ hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây, con giống. 

Trong 5 năm (2015 - 2019), đã có 29.122 ngày công hỗ trợ và 970 triệu đồng tiền vốn, xây dựng được 75 nhà “Mái ấm nông dân”, mỗi căn nhà hỗ trợ 20 triệu đồng, ngoài ra, còn tham gia đóng góp tiền, ngày công để cùng chính quyền các cấp xóa nhà tạm…

 

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đổi mới công tác tuyên truyền vận động nông dân, các cấp Hội toàn tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, hướng về cơ sở, xây dựng Hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng đổi mới công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề thiết thực để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần cải thiện đời sống của người dân nông thôn, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nông thôn tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ, bộ mặt nông thôn tỉnh nhà có những chuyển biến tích cực theo hướng văn minh, hiện đại và theo tiêu chí Nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của đa số nông dân nông thôn trong tỉnh được cải thiện, hộ nghèo giảm nhanh, điều kiện học tập, sinh hoạt văn hóa được cải thiện, an ninh trật tự ổn định, chính trị được giữ vững, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo sự ổn định trong nông thôn và toàn xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

Phó Chủ tịch HND tỉnh

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2377524
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
240
339
1333
627804
993
14588
2377524

Your IP: 3.237.97.64
2021-03-03 12:13
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction