Tin tức hoạt động
Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 
Hội Nông dân là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân, có vai trò là người đại diện và phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân; phát huy vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
 

 
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành huyện Lạc Thủy thăm, kiểm tra làng nghề chế tác đá cảnh tại xã Phú Thành.  ảnh: p.v
 
 Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực: Cải tạo vườn tạp; cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa... Bà con nông dân tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động; đổi mới tư duy và phương thức sản xuất, tích cực hưởng ứng phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện. Kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn được đầu tư và phát triển. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn. Đến nay, toàn tỉnh có 51/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
    Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, toàn tỉnh có 208 cơ sở hội, 133.645 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội có bước trưởng thành, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của Hội thường xuyên đổi mới, mang tính toàn diện và trở thành phong trào hành động cách mạng của nông dân. Phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. 
 
      Bên cạnh những thành tích, hoạt động của Hội vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Phương pháp vận động, tập hợp nông dân của Hội có lúc còn thiếu cụ thể; chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn dịch vụ cho nông dân chưa được nhiều... Để nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng Hội vững mạnh, các cấp Hội cần thực hiện tốt những nội dung sau:  
    
      Một là, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Bám sát kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, chương trình công tác của Hội cấp trên để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện của từng cấp Hội. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; liên kết, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ.
 
    Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở; cải tiến công tác điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, hành chính hóa. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trình độ, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có uy tín, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.
  
    Ba là, tuyên truyền nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho nông dân, xóa bỏ tư duy phát triển nông nghiệp lạc hậu; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm đặc trưng” trong phát triển kinh tế. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, vận động đi đôi với tư vấn, hỗ trợ nông dân đáp ứng lợi ích thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho nông dân. Làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với Đảng, giữa Đảng với nông dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền về tình hình của hội viên, nông dân. 
 
    Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Hướng dẫn hội viên tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển KT-XH theo các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Năm là, trong sự nghiệp "Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Một trong những vấn đề lớn của liên minh công nhân - nông dân - trí thức là lấy liên minh về kinh tế làm nền tảng cho liên minh chính trị. Việc trao đổi hàng hóa giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn là hình thức liên kết kinh tế có tác dụng kích thích mạnh mẽ nông dân sản xuất, kết nối thị trường, hợp tác lao động và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Hội Nông dân phải coi đây là khâu quan trọng để hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hội phải có quyết tâm cao, biện pháp tốt để dẫn dắt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi "Đi từ thắng lợi mùa vụ đến thắng lợi hợp đồng”. 
                                                                                                        nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân