CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

 

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trở thành nguồn vốn hữu hiệu giúp hội viên nông dân trong tỉnh đầu tư phát triển kinh tế, không chỉ ổn định cuộc sống mà đã vươn lên làm giàu.

Lãnh đạo TW Hội thăm mô hình vay vốn QHTND tại xã Tây Phong

Lãnh đạo Trung ương Hội thăm mô hình vay vốn Quỹ HTND

tại xã Tây Phong, Cao Phong

Sau 24 năm thành lập và hoạt động, đến nay Quỹ Hỗ trợ nông dân ở các cấp Hội trong tỉnh ngày càng phát triển, tổng nguồn vốn đến thời điểm 31/12/2019 đạt 33,342 tỷ đồng, đến nay đã cho vay 238 dự án với 3.252 lượt hộ vay, trên cơ sở nguồn vốn được bổ sung hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai xây dựng dự án theo đúng quy trình, xét duyệt hộ vay đúng đối tượng, thời hạn và mức vay; hướng dẫn lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng Hướng dẫn của Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương đã ban hành, đảm bảo công khai, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức Hội. Sau giải ngân, công tác kiểm tra cũng thường xuyên được tăng cường, đảm bảo nguồn vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để uốn nắn, nhiều năm nguồn vốn Quỹ HTND không có nợ quá hạn xảy ra. Song song với đó các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức, đơn vị, hàng năm tổ chức trên 600 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ công tác quản lý nguồn vốn cho trên 30.000 cán bộ, hội viên nông dân để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Để nguồn vốn Quỹ HTND ngày càng phát triển, hàng năm Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch và các văn bản thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới"và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020", Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020", trong đó chú trọng nội dung xây dựng, phát triển Quỹ HTND, tập trung đầu tư vốn thông qua dự án để xây dựng mô hình phát triển kinh tế và lồng ghép với các hoạt động khác của Hội đạt kết quả như dự án trồng và chăm sóc cam tại xã Tây Phong, Nam Phong (Cao Phong); nuôi cá ao kết hợp nuôi vịt phường Dân Chủ (TPHB); chăn nuôi bò sinh sản xã Thống Nhất (Lạc Thủy); chăn nuôi bò sữa xã Liên Sơn (Lương Sơn)… Cùng với công tác xây dựng, tạo nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã ký Chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để thực hiện ủy thác từng phần trong quy trình cho vay vốn đối với hộ nông dân nói chung, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nói riêng. Hàng năm, đã giúp hàng nghìn lượt hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống, đến 29/02/2020 các cấp Hội quản lý 1.687 tổ vay vốn cho 59.935 hộ, tổng dư nợ là 3.230 tỷ đồng. Nhờ có phương pháp quản lý sử dụng hợp lý, sáng tạo, đồng vốn đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hàng ngàn hộ nông dân tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều hộ nông dân được vay vốn đã trở thành hộ khá, giàu như hộ ông Tạ Hữu Hậu, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) mô hình trồng bưởi; ông Bùi Văn Binh, xã Kim Bôi (huyện Kim Bôi) mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả; ông Trần Văn Minh, xã Liên Sơn (Lương Sơn) mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ,... nâng số hộ đạt sản xuất - kinh doanh giỏi đến cuối năm 2019 là 37.600 hộ, thu nhập bình quân các hộ vay vốn tăng từ 40-50 triệu đồng/năm, số hộ có thu nhập trên một tỷ đồng/năm tăng nhiều hàng năm, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 24,38% năm 2015 xuống còn 11,36% cuối năm 2019, giải quyết việc làm hàng năm cho trên 16.000 lao động.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hòa Bình thật sự là điểm tựa cho hội viên, nông dân trong xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đồng thời hiệu quả của các dự án đã thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội ngày càng đông. Ðặc biệt, nhiều hội viên nông dân sau khi được vay vốn làm ăn có hiệu quả đã tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ và tiếp tục hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo chưa được vay vốn để phát triển sản xuất. Có thể nói, qua nhiều năm vận động xây dựng và phát triển, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã thực sự có tác dụng thiết thực đối với các hộ nông dân, góp phần cải thiện đời sống, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tạo niềm tin trong hội viên đối với tổ chức Hội Nông dân. Nguồn vốn tuy chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho hội viên nông dân ở cơ sở, nhưng đã giải quyết một phần khó khăn trong sản xuất cho người nông dân, hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi.

Với những kết quả đạt được, Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, tạo diện mạo mới cho nông thôn tỉnh Hòa Bình, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc giúp đỡ hội viên, nông dân có công ăn việc làm, tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện thành công mô hình kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới; đồng thời ngày càng tập hợp thu hút nông dân tích cực tham gia các hoạt động Hội, qua đây khẳng định vai trò vị thế của Hội được nâng lên.

                                                                        NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

                                                                         Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

                                                                

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549988
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
284
214
284
803600
936
9970
2549988

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 23:52
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction