CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Những năm qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã đạt được kết quả thiết thực, phát huy tốt vai trò và năng lực giám sát, phản biện xã hội của cán bộ, hội viên. Hoạt động này từng bước đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội.

   Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt đến cơ sở Hội. Theo đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động nắm bắt, theo dõi, phát hiện những sai sót, bất cập trong thực thi chính sách có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, phát triển nông dân, xây dựng nông thôn, từ đó kiến nghị, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế. Hội cũng chủ động đăng ký với cấp ủy đảng các nội dung cụ thể, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo yêu cầu đề ra. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề được hội viên và nông dân quan tâm như cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; chính sách tín dụng cho nông dân, bảo hiểm y tế...

   Từ năm 2013 - 2021, các cấp Hội tổ chức kiểm tra giám sát trong hệ thống Hội được 5.980 cuộc, trong đó Hội Nông dân tỉnh giám sát được 530 cuộc tại các huyện, thành phố và cơ sở, chi Hội; Hội Nông dân các huyện, thành phố giám sát được 1.860 cuộc tại cơ sở, chi Hội; cơ sở giám sát được 3.590 cuộc tại chi, tổ Hội. Nội dung tập trung vào việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, các chương trình, dự án, quản lý tài chính, sử dụng quỹ Hội, quỹ Hỗ trợ nông dân.

   Hội Nông dân tỉnh chủ trì xây dựng Chương trình phối hợp số 06/CTPH/HNDT-MTTQ-SNN&PTNT-SCT, ngày 24/11/2014 về phối hợp giữa Hội Nông dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương về giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, giai đoạn 2014-2020, kết quả Hội Nông dân tỉnh tổ chức được 30 cuộc giám sát tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và 82 cơ sở kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trong toàn tỉnh. Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức 206 cuộc tại 158 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và phối hợp thực hiện 735 cuộc giám sát; cấp cơ sở 1.627 cuộc tại 362 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và phối hợp thực hiện 2.589 cuộc giám sát.

   Tổ chức 03 cuộc giám sát giám sát về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tranh chấp đất đai; 03 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế; 05 cuộc giám sát Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 05 cuộc giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Nghị quyết số 14- NQ/TU ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 07 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quán lý, sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ- CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đỗi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; chính sách khuyến khích, hỗ trợ về tích tụ tập trung đất nông nghiệp tại các huyện, thành phố; 10 cuộc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ-NQ/TU ngày 29/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng 2025 tại các huyện, thành phố; 11 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được quy định tại Mục 11, Phần II của Nghị quyết số 68-NQ/CP và từ Điều 38 đến Điều 43, Chương X, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

GP1

   Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tham gia phản biện xã hội về các chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 162 hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia vào các dự thảo, Nghị quyết, văn bản của các cấp, giải pháp về phát triển nông nghiệp, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tham gia đóng góp ý kiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí các Luật như Đất đai, Luật Chăn nuôi, Luật trồng trọt... Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức 352 hội nghị lấy ý kiến để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, quy hoạch đất đai, xây dựng nông thôn mới và tham gia góp ý việc thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; dự án đầu tư, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết việc làm khi bị thu hồi đất và các khoản đóng góp của nông dân nhất là trong xây dựng nông thôn như làm đường giao thông, nhà văn hóa… Đồng thời, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; thực hiện tốt kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi); đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ các cấp.

frt

   Có thể khẳng định các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thời gian qua đã có hiệu quả thiết thực, bước đầu đã nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về hoạt động giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề được hội viên và nông dân quan tâm. Chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, hạn chế nông dân tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp. Việc thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã góp phần khẳng định vai trò của các cấp Hội nông dân trong xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực sự xuất phát từ thực tiễn đời sống./.

HÀ ANH

 

 

 

 

 

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542959
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
130
1002
3466
792551
3877
5768
2542959

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 14:15
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction