Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn xác định là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết, các cấp Hội đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đồng thời thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận cao của hội viên nông dân trong hệ thống Hội đối với thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, từ đó góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội thực hiện gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các phong trào thi đua đã có những tác động tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi trong công tác Hội và phong trào nông dân. Vì vậy, trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đã được các cấp Hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng mạnh về cơ sở, coi việc xây dựng cơ sở Hội là nền tảng, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Hội. Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đa dạng hoá mô hình hoạt động và hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; tích cực phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội; xây dựng và phát triển quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, đó thực sự là “chất keo” gắn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội. Các cấp Hội quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, khắc phục tính hành chính; đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nông dân, nông nghiệp, nông thôn, sâu sát thực tiễn phong trào, thường xuyên đi cơ sở, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong người cán bộ Hội “Theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chất lượng hội viên và Hội cơ sở ngày càng được nâng lên, số cơ sở Hội vững mạnh năm sau luôn cao hơn năm trước, hàng năm kết nạp mới trên 1.300 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 130.734 hội viên; hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được phát huy và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Nổi bật là phát động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới. Bình quân mỗi năm thu hút trên 72.000 hộ nông dân đăng ký và có hơn 36.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều nông dân được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc như Ông Trần Văn Minh, xóm Điếm Tổng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (2018); Ông Bùi Văn Binh xóm Dứng, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi (năm 2019); Ông Nguyễn Xuân Sang, xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong (năm 2020). Các hộ nông dân SXKD giỏi trong toàn tỉnh đã giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức giúp về vốn, giống, ngày công lao động, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, cách làm ăn. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh như tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh gây ra.... các hoạt động đã mang ý nghĩa chính trị - xã hội, tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Xác định vai trò chủ thể của nông dân các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động nông dân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, trồng “Hàng cây nông dân”..., các phong trào đã lôi cuốn hàng chục nghìn hội viên, nông dân hưởng ứng, tích cực tham gia, lan tỏa rộng khắp đến mỗi người nông dân, hàng nghìn gia đình hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất, góp tiền của gia đình để mở đường, xây dựng các công trình công cộng ở nông thôn, trong 5 năm qua nông dân đóng góp được 13,675 tỷ đồng, 362.914 ngày công, hiến 160.530m2 đất, đào đắp 65.220m3 đất đá, làm mới và duy tu bảo dưỡng 1.531km đường giao thông nông thôn, xây mới và cải tạo 4.210km kênh mương nội đồng, lắp mới 17,32km đường điện chiếu sáng… góp phần nâng tổng số xã đạt nông thôn mới là 59/131 xã. Các cấp Hội bằng việc truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt độngtruyền thông, mít tinhhưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, chống rác thải nhựa... đến cán bộ, hội viên nông dân các cấp, kết quả xây dựng trên 500 mô hình bảo vệ môi trường, các tổ tự quản bảo vệ môi trường, mỗi chi hội là một tổ tự quản, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật hàng tuần.Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện quy ước, hương ước ở làng bản, văn minh nơi đô thị, tham gia lễ hội truyền thống tại địa phương góp phần khôi phục và giữ gìn nét văn hoá bản sắc dân tộc.

Các cơ sở Hội duy trì hơn 200 đội văn nghệ, 108 đội bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, kéo co; hàng năm có trên 80% hộ nông dân đạt danh hiệu "gia đình văn hoá", 65% làng, bản, phố, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá. Từ kết quả đó đãlàm thay đổi bộ mặt nông thôn nhanh chóng, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo điều kiện khuyến khích phát triển sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng lên rõ rệt.

Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, luôn cảnh giác với diễn biến hòa bình và chia rẽ dân tộc, tôn giáo, phòng chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh nông thôn. Trong 5 năm, Hội Nông dân các cấp phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ chức 7.321 buổi tuyên truyền cho 527.150 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Tổ chức phát động phong trào “Nông dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; thành lập các Câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ “Sống trong tình thương”, câu lạc bộ “Chi hội an toàn không có người phạm tội”, “Chi hội nông dân phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và bệnh xã hội”… góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung các giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, đảm bảo môi trường và giảm nghèo bền vững; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.

                                     NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

                                     Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2376151
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
475
403
2895
622013
14208
11102
2376151

Your IP: 54.236.58.220
2021-02-27 22:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction