Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020
Sau khi Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW được ban hành, trên cơ sở hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; Hội Nông dân huyện Lạc Thủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HNDH, ngày 15/4/2014 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân huyện Lạc Thuỷ giai đoạn 2014 - 2024. Trong 5 năm đã tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các buổi họp thôn, xóm, khu dân cư với các nội dung: Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của Hội,... kết quả đã tổ chức 1.200 cuộc cho 84.956 lượt người; phối hợp với các ngành chức năng tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, kết quả trong 5 năm đã tham gia 118 vụ hòa giải tại cơ sở. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong 5 năm đã tổ chức 11 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác Hội và kỹ năng về công tác tuyên truyền, vận động cho 730 lượt Ủy viên BCH cơ sở Hội, cán bộ chi, tổ Hội.

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân từ đó đã thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức Hội, tỷ lệ hội viên tăng hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong 5 năm toàn huyện phát triển mới 717 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện 11.096 hội viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở Hội, 132 chi Hội, tỷ lệ hội viên so với hộ nông nghiệp 104%. Cùng với đó các cấp Hội trong toàn huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; Kết quả bình quân hằng năm có trên 5.000 lượt hộ hội viên đăng ký và trên 3.000 lượt hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp; trực tiếp và phối hợp tổ chức 36 lớp dạy nghề cho 1.033 người tham gia, tỷ lệ hội viên nông dân có việc làm sau học nghề chiếm 90-95% số người được đào tạo; 304 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho 18.232 lượt hội viên các kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch hại tổng hợp....

Xây dựng và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổng số nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đang quản lý, cho vay là 4.436,52 triệu đồng cho 66 hộ vay; phối hợp với ngành Ngân hàng duy trì việc tín chấp cho hội viên vay vốn, tổng dư nợ do tổ chức Hội quản lý là 332,142 tỷ đồng cho 5.524 hộ hội viên vay tại 168 tổ vay vốn, qua đó đã giúp cho việc sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực hưởng ứng phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới với vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, triển khai phát động phong trào thi đua “Lạc Thủy chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng việc phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động công tác Hội; kết quả đã vận động xây dựng 05 Nhà Mái ấm nông dân trị giá 125 triệu đồng, 04 Công trình cộng đồng trị giá 95 triệu đồng; Hỗ trợ xóa, nâng cấp và sửa chữa 106 nhà tạm từ nguồn vốn quỹ Ngày vì người nghèo huyện. Tổ chức 02 cuộc giao lưu sân khấu hóa về lĩnh vực nông thôn mới, phòng - chống tội phạm…; xây dựng 78 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình đoạn đường do chi Hội Nông dân tự quản tại các xã, thị trấn; vận động hội viên hiến 9.620m2 đất, huy động 50.413 ngày công lao động tu sửa, nạo vét, phát quang 186km kênh mương, nạo vét 111,05km cống rãnh, đào, đắp 2.650m3 đất đá làm giao thông thủy lợi, phát quang tầm nhìn hai bên đường 290km, cứng hóa và sửa chữa 116,1km đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải; xây dựng 157 nhà tiêu hợp vệ sinh, 126 bể Bioga, sửa chữa, nâng cấp 4,1km đường điện thắp sáng, xây cổng chào thôn, xóm,… với số tiền nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng; đến nay, toàn huyện đã có 08 xã về đích nông thôn mới.

Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Duy trì và mở rộng mô hình nông dân tự quản bảo vệ an ninh tại các khu dân cư; tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm; hằng năm tổ chức động viên con em hội viên, nông dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trực tiếp và phối hợp thăm hỏi, động viên và tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ hằng năm trị giá trên 200 triệu đồng; duy trì 129 tổ, làng tự quản về trật tự an toàn xã hội và 135 tổ hòa giải tại thôn, xóm, khu dân cư.

Để đạt được những kết quả trên là do các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ, tranh thủ sự phối hợp của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất và coi trọng công tác lựa chọn, bố trí, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và năng lực vận động, tổ chức các hoạt động Hội phù hợp, có hiệu quả.

Trong những năm tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, đáp ứng những yêu cầu mới từ thực tiễn đặt ra về nâng cao nhận thức, trình độ sản xuất, quản lý, kinh doanh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời tiếp tục lãnh đạo và quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19 để cán bộ, hội viên hiểu rõ và vận dụng sáng tạo để tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ các cấp Hội và hội viên; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động có hiệu quả và kịp thời kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, phối hợp tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

LÊ THỊ LANH

Hội Nông dân huyện Lạc Thủy

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2253765
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
671
633
2572
497203
43327
42708
2253765

Your IP: 18.207.254.88
2020-05-26 19:41
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction