Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

T

rước cách mạng tháng Tám, để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và tổ chức lực lượng nông dân tiến bộ đấu tranh chống lại áp bức bóc lột, đòi lại quyền tự do dân chủ chống sưu cao thuế nặng của Thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng tháng 12/1930, tổ chức nông dân đầu tiên của Hòa Bình được thành lập tại làng Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy. Hoạt động cách mạng tổ chức “Nông Hội đỏ” và phong trào đấu tranh của nông dân tại Lạc Thủy nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã tạo nên phong trào đấu tranh sôi nổi làm cho Thực dân Pháp phải lo sợ, chúng tăng cường đàn áp, khủng bố, bắt bớ… Song tổ chức “Nông Hội đỏ” vẫn tổ chức tích cực các hoạt động tuyên truyền đường lối chủ trương cách mạng của Đảng tới nông dân và kêu gọi nông dân tham gia tổ chức Hội ngày càng đông chống lại sự đàn áp của kẻ thù.

20190829 102809

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh


D

i chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi dọi cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; 50 năm qua, giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Hòa Bình nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử và ý nghĩa tư tưởng, chính trị, văn hóa và đạo đức về Di chúc của Người, trong đó thấm đượm tình cảm với đồng bào, đồng chí và lòng tin vào tương lai dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong cuộc kháng chiến của ta, nông dân đóng góp nhiều nhất, phải hy sinh nhiều nhất; Trong quân đội ta, tối đa số là nông dân. Trong công cuộc xây dựng dân chủ mới, muốn phát triển công nghệ và thương nghiệp, ắt phải do nông dân được giải phóng, thi đua sản xuất, cung cấp nguyên liệu và lương thực, đồng thời tiêu thụ dồi dào những thứ công nghệ sản xuất ra”.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Thực hiện Di chúc của Người, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức triển khai rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của các cấp Hội đã luôn bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp uỷ địa phương, Nghị quyết của Hội. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh ở khu vực nông thôn, hội viên nông dân tích cực, sáng tạo và chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Sản xuất ngày càng phát triển gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm cho nông dân.

Các cấp Hội Nông dân đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vượt qua khó khăn thách thức tranh thủ thời cơ để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân thông qua tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào của Hội như “thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Hội đã tăng cường huy động các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, toàn tỉnh hiện có 31,534 tỷ đồng cho trên 3.400 lượt hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề từ đó đã giúp cho việc sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân về chăn nuôi, trồng trọt, nghề truyền thống... gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy thế mạnh của từng vùng, từng địa phương để phát triển sản xuất hàng hoá hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh tạo khối lượng hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường, tiêu biểu mô hình trồng rau hữu cơ, trồng gấc Lương Sơn; chăn nuôi dê, chế tác đá cảnh Lạc Thủy; nuôi cá lồng thành phố Hòa Bình; trồng cam Cao Phong; trồng bưởi Yên Thủy, Tân Lạc; nuôi gà Lạc Thủy, Lạc Sơn... Nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ KHKT công nghệ hiện đại vào SXKD; hình thành các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như ông Bùi Văn Binh, xã Kim Truy (Kim Bôi) mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả; ông Trần Văn Minh, xã Liên Sơn (Lương Sơn) mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ; ông Bùi Văn An, xóm Rò xã Phú Lai (Yên Thủy) mô hình chăn nuôi, dịch vụ; Bà Nguyễn Thị Thu, khu 2 (Cao Phong) mô hình trồng cam... Tính riêng năm 2018, toàn tỉnh có 90 hộ có thu nhập từ 500 - 1 tỷ đồng; 756 hộ có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng; 2.970 hộ có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng và 32.123 hộ có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng. Hằng năm bình xét có 35.900 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động nông dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; các cấp Hội tuyên truyền vận động hội viên nông dân phát huy nội lực,hằng năm đóng góp gần 358.000 ngày cônglao động, ngoài ra đóng góp tiền, vật liệu, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, lắp đặt bể thu gom vỏ rác thải... Vận động nông dân thực hiện quy ước, hương ước, văn minh đô thị, tham gia lễ hội truyền thống địa phương góp phần khôi phục và giữ gìn nét văn hoá bản sắc dân tộc. Hội Nông dân cơ sở tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao duy trì sinh hoạt của các câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, xây dựng mô hình “nông dân tự quản", mô hình “bảo vệ môi trường, mô hình “phòng, chống tội phạm ma túy... qua bình xét hằng năm có trên 78.000 hộ nông dân đạt gia đình văn hóa.

Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động giúp đỡ thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, vận động nông dân hỗ trợ ngày công, vật liệu làm nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, xóa nhà tạm cho các gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng 82 nhà mái ấm cho hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Các cấp Hội đã chú trọng việc giáo dục, truyền thống cách mạng cho cán bộ, hội viên nông dân. Triển khai sâu rộng các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết 26 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 03 khóa XI, Chỉ thị số 05 khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và chương trình công tác hằng năm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ. Các cấp Hội thường xuyên chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu về trình độ theo quy định; đến nay 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện và 90% cán bộ Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định.Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo hằng năm tổ chức gần 1000 cuộc kiểm tra tại cơ sở. Hội tập trung chỉ đạo các cơ sở đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hội viên, từ đó thu hút đông đảo lực lượng nông dân tham gia sinh hoạt Hội, toàn tỉnh hiện nay có 133.602 hội viên, 208 cơ sở Hội, 1473 chi Hội, 2197 tổ Hội và 87 chi, tổ Hội nghề nghiệp.

Kỷ niệm 50 năm thực hiệnDi chúccủa Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), chúng ta càng hiểu sâu sắc về các giá trị lý luận - thực tiễn chứa đựng trong Di chúccủa Người; mãi mãi là động lực to lớn, là ngọn hải đăng dẫn dắt giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân đi tới tương lai tươi sáng. Mỗi cán bộ, hội viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Hòa Bình ngày càng lớn mạnh.

"Về nguồn"- Chuyến đi đầy xúc động, tự hào
19:08 - 04/10/2019
(Cổng ĐT HND)- Để tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối của phong trào cách mạng trong kháng chiến, của các thế hệ cán bộ cơ quan Ban Nông vận Trung ương- Tiền thân cơ quan TƯ Hội NDVN ngày nay, coi đó là tấm gương để mỗi cán bộ Hội noi theo, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chung nhằm xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh; Trung ương Hội NDVN đã tổ chức chuyến “Về nguồn” đầy ý nghĩa.
 
Chủ tịch Thào Xuân Sùng dẫn đầu Đoàn cán bộ Hội về nguồn

Theo đó, trong hai ngày 3-4/10, Đoàn cán bộ do Ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Thào Xuân Sùng làm trưởng đoàn đã về thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang; An toàn Khu Định Hóa, Thái Nguyên; các khu di tích lịch sử, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp hương tri ân tại Nhà bia Trụ sở Ban Nông vận Trung ương thuộc 2 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; thăm một số mô hình kinh tế giỏi tỉnh Thái Nguyên..


Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Nhân dịp 89 năm Ngày thành lập Hội NDVN, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Hội tổ chức chuyến đi về nguồn để tri ân các bậc tiền bối, qua đó làm bài học  và tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ Hội ngày nay noi theo, phấn đấu trưởng thành hơn, tự tin, tự trọng, tự giác, tự lực hơn trong hoạt động của mình, góp phần xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt.


Tại xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, để tri ân công lao của bà con nơi đây đã chở che, bảo vệ cán bộ Ban Nông vận, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.


Chủ tịch cũng làm việc và trao đổi với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Hội Nông dân địa phương xây dựng dự án để bà con chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại nông sản khác có giá trị hơn. Trung ương Hội sẽ hỗ trợ bằng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân và các chương trình khác để hội viên, nông dân nơi đây có thu nhập cao hơn.


Chủ tịch cũng hứa năm 2020 sẽ cùng Đoàn cán bộ Hội dự sinh hoạt chi Hội với bà con để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn cần giải quyết để TƯ Hội có biện pháp hỗ trợ.


Thay mặt bà con nông dân xã Tân Trào, ông Đặng Quốc Việt đã cám ơn sự quan tâm của TƯ Hội NDVN, ông cũng hứa sẽ cùng hội viên, nông dân trong xã tích cực sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống; luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ Khu di tích của Hội.


Tại Nhà bia, Trụ sở cơ quan Ban Nông vận Trung ương và Hội Nông dân Cứu quốc Trung ương (giai đoạn 1949-1952) tại xóm Đồng Lá 3, xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Thào Xuân Sùng và Đoàn công tác đã lắng nghe, chia sẻ với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Hội ND về những thuận lợi, khó khăn đối với đời sống của hội viên, nông dân.


Phát biểu tại đây, Chủ tịch cũng ôn lại những dấu ấn lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam và vai trò của Ban Nông vận Trung ương, đồng thời đánh giá cao vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.


Chủ tịch đề nghị Hội ND các cấp, đặc biệt Trung ương Hội phải đổi mới cách hỗ trợ nông dân có trọng tâm, trọng điểm. Để bà con nơi đây có đời sống tốt hơn, Hội cần xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả và nhân rộng tại địa phương. Chủ tịch cũng hứa sẽ có dịp về dự sinh hoạt chi Hội với bà con trong thời gian tới.


Đây cũng là chuyến đi “Về nguồn” đầu tiên của Đoàn cán bộ TƯ Hội NDVN; là dịp để cán bộ Hội hiểu rõ giá trị, công lao, sự đóng góp, hi sinh của các bậc tiền bối và hội viên, nông dân trong thời kỳ kháng chiến, giành độc lập dân tộc, qua đó tiếp thêm động lực để phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh chuyến công tác "về nguồn" của Đoàn cán bộ TƯ Hội NDVN tại hai tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên:

Chủ tịch Thào Xuân Sùng trao đổi với lãnh đạo địa phương tại Nhà bia của Hội tại xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

 

và tỏ lòng tri ân đối với nhân dân địa phương đã giúp đỡ Ban Nông vận Trung ương thời kỳ kháng chiến
Đoàn cán bộ Hội NDVN tại di tích Cây đa Tân Trào
Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Thái Nguyên
Những dòng cảm tưởng trân trọng, kính cẩn của Chủ tịch Thào Xuân Sùng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các Phó Chủ tịch: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, các đồng chí trưởng các ban, đơn vị trồng cây lưu niệm tại xã Điềm Mặc
Lãnh đạo Trung ương Hội NDVN lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chính quyền và nhân dân xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên
Đoàn cán bộ TƯ Hội chụp ảnh lưu niệm tại Nhà bia của Hội, xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên
Chuyến "Về nguồn" là dịp nhắc nhở mỗi cán bộ Hội luôn  nhớ tới sự hi sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Hội đi trước, qua đó trưởng thành hơn, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức Hội và cho giai cấp nông dân Việt Nam.
Lan Anh
Ngày 17/9, tại Ninh Bình, Trung ương Hội Nông dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ (2018 – 2023) cho cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân số 1 và số 2. Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị


Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 19 tỉnh, thành tham dự hội nghị, gồm: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quán triệt, bàn cách xây dựng 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Kiên trì lý tưởng, mục tiêu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: Ba nghị quyết này đã được khảo sát thực tiễn ở các địa phương một cách kỹ lưỡng, nghiên cứu công phu, đảm bảo mang hơi thở cuộc sống, đúng mong muốn của hội viên, thể hiện quyết tâm cao của các cấp Hội và đồng bào nông dân cả nước.
 

Để thực hiện các Nghị quyết đạt hiệu quả cao, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị mỗi cán bộ Hội và hội viên nông dân sẽ nghiên cứu, quán triệt hiểu và nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết đề ra để thực hiện có hiệu quả nhằm xây dựng Hội ND Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
 

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Thào Xuân Sùng còn dẫn chứng về bài học của Bác Hồ thông qua tác phẩm dân vận của Người. "Trong công tác dân vận phải "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... Vì vậy, Bác Hồ xác định "việc huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng và cán bộ phải "học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phục vụ Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư" là đạo đức cách mạng vô cùng quý báu của một người cán bộ..." - đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.
 

Đưa tam nông vượt khó

Dù lĩnh vực tam nông của nước ta đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, song theo đồng chí Thào Xuân Sùng, chất lượng sản xuất nông nghiệp nói chung, việc tiêu thụ, phân phối nông sản nói riêng ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí là yếu kém. 
 

"Trước tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi cán bộ Hội và hội viên nông dân nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, phong cách mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, trình độ canh tác nông nghiệp hàng hóa đạt chuẩn quốc tế vì bạn bè và vì chính mình.
 

Vì vậy, mỗi cán bộ Hội phải nhận thức được thuận lợi, cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức, nhất là lĩnh vực thương mại nông sản khi Việt Nam ngày càng đi sâu vào cam kết thực hiện các Hiệp định thương mại tự do với những tiêu chuẩn cao, toàn diện, cân bằng để vượt qua khó khăn, thách thức và khai thác có hiệu quả thuận lợi và "cơ hội vàng" đem đến cho Việt Nam" - Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam nhấn mạnh.
 

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, trong môi trường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các cấp Hội ND và cán bộ Hội phải đặc biệt quan tâm làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, ban hành quy ước, hương ước về phát huy những tính cách tốt đẹp như rất đoàn kết, rất thông minh, rất cần cù, rất khéo léo, rất xởi lởi, rất thích tụ tập và loại bỏ những tính cách xấu như đố kỵ, hẹp hòi, cá nhân, ném đá dấu tay, coi thành công của người khác như kẻ thù và đoàn kết chỉ xuất hiện trong khó khăn...
 

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, Ninh Bình rất vinh dự khi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn là nơi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII. Đây là những Nghị quyết chuyên đề quan trọng và hết sức cần thiết mang tính cốt lõi về công tác xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
 

Bà Thanh cho biết thêm, trong lĩnh vực tam nông, Ninh Bình cũng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết chuyên đề tạo thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn phát triển, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Ninh Bình luôn được Trung ương đánh giá tốp cao cả nước trong xây dựng nông thôn mới.
 

Đánh giá cao vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân, người đứng đầu tỉnh Ninh Bình cho rằng: Những kết quả đạt được, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Hội và ND toàn tỉnh. So với trước đây, hiện các chương trình, hoạt động của Hội ngày càng cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ nông dân, mang lại lợi ích thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.
 

"Đặc biệt Hội ND tỉnh đã triển khai Đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn giai đoạn 2016 - 2020” và phong trào "chống rác thải nhựa, túi nilon" rất thời sự và thực tế góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm" - bà Thanh khẳng định.
 

Coi trọng công tác đào tạo cán bộ

Tuyền đạt thông tin về Nghị quyết 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới tại hội nghị, ông Phạm Xuân Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội ND Việt Nam cho biết, mục tiêu đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cấp xã có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, uy tín, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý về giới tính, dân tộc, ngành nghề, vùng miền; bảo đảm sự kế thừa liên tục và vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam.
 

Theo ông Hồng, Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ Hội; làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, bố trí, phân công, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở Hội...
 

"Mục tiêu cụ thể đến 2023 chúng ta có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận; 100% Chủ tịch Hội ND cấp xã có trình độ lý luận chính trị trung cấp, trình độ chuyên môn đại học và được tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng; Phấn đấu ít nhất từ 40% cán bộ chuyên trách Hội ND cấp Trung ương và cấp tỉnh biết sử dụng 1 ngoại ngữ trong giao tiếp..." - ông Hồng khẳng định.
 

Hội nghị tiếp tục diễn ra trong ngày 18/9 với việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân Việt Nam; về đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

 

Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội. Trong những năm qua, các cấp Hội đã đăng ký với cấp ủy những nội dung cụ thể về giám sát và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Ảnh bài Huệ

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

1975134
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
249
2090
4495
211657
34024
34243
1975134

Your IP: 3.93.74.227
2019-11-19 04:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction